elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2022, έφτασε τα 11.183 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε στα 13.389 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.269 τον προηγούμενο μήνα.   (Πίνακας 1)

 

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 209 προσώπων ή 1,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 421), της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (αύξηση 96), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 67), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 51) και των δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (αύξηση 51). (Πίνακας 2)

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
     
2022    
Οκτώβριος 11.183 13.389
Σεπτέμβριος 11.610 13.269
Αύγουστος 14.961 13.801
Ιούλιος 14.145 13.549
Ιούνιος 12.332 13.327
Μάιος 10.586 13.044
Απρίλιος 11.664 13.148
Μάρτιος 13.818 13.313
Φεβρουάριος 15.364 13.423
Ιανουάριος 15.430 13.331
2021    
Δεκέμβριος 14.800 13.125
Νοέμβριος 13.977 12.884
Οκτώβριος 10.974 12.851
Σεπτέμβριος 11.324 12.842
Αύγουστος 16.281 16.146
Ιούλιος 18.950 19.073
Ιούνιος 26.694 27.751
Μάιος 31.287 34.473
Απρίλιος 32.186 33.315
Μάρτιος 32.933 31.457
Φεβρουάριος 32.789 30.676
Ιανουάριος 32.333 29.637
2020    
Δεκέμβριος 33.382 29.737
Νοέμβριος 32.968 29.242
Οκτώβριος 31.487 37.384
Σεπτέμβριος 30.718 36.046

 

 

 

 

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Οκτώβριος     2021 Σεπτέμβριος     2022 Οκτώβριος     2022
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 85 95 86
B Ορυχεία και Λατομεία 17 9 9
C Μεταποίηση 787 753 718
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 6 9 10
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 51 36 36
F Κατασκευές 969 1.041 1.005
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 2.283 2.094 2.031
H Μεταφορά και Αποθήκευση 390 378 370
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 1.325 1.207 1.319
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 327 406 394
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 701 1.124 1.122
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 88 98 101
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 765 835 816
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 443 513 485
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 612 783 708
P Εκπαίδευση 403 594 396
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 289 348 340
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 237 184 183
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 293 242 233
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 19 17 17
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 8 7 8
  Νεοεισερχόμενοι 876 837 796
  Σύνολο 10.974 11.610 11.183

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

 

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

 

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

 

Πρόσφατες Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.

 

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

 

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTATDB.

 

Επικοινωνία

Χριστόφορος Μιχαηλίδης: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy

Μαρία Χατζηπροκόπη: Τηλ:+35722602146, Ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy

 

Related Posts