ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Νοέμβριος 2018

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2018, έφτασε τα 28.514 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Nοέμβριο 2018 μειώθηκε στα 24.887 πρόσωπα σε σύγκριση με 25.219 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 5.266 προσώπων ή 15,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.131 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 939), των κατασκευών (μείωση 633), της μεταποίησης (μείωση 609), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 317), της εκπαίδευσης (μείωση 201) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.472). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2018    
Νοέμβριος 28.514 24.887
Οκτώβριος 20.447 25.219
Σεπτέμβριος 21.399 25.659
Αύγουστος 23.866 26.014
Ιούλιος 24.803 26.526
Ιούνιος 23.808 27.043
Μάιος 22.839 27.492
Απρίλιος 24.903 27.881
Μάρτιος 30.616 28.355
Φεβρουάριος 34.204 28.904
Ιανουάριος 35.989 29.601
2017    
Δεκέμβριος 35.771 30.302
Νοέμβριος 33.780 30.709
Οκτώβριος 26.436 31.315
Σεπτέμβριος 27.951 32.105
Αύγουστος 31.003 32.917
Ιούλιος 31.670 33.467
Ιούνιος 30.577 33.913
Μάιος 29.922 34.583
Απρίλιος 32.804 35.192
Μάρτιος 39.088 35.796
Φεβρουάριος 42.326 36.224
Ιανουάριος 42.839 36.564
2016    
Δεκέμβριος 41.852 36.932
Νοέμβριος 40.646 37.385

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι            (πραγματικά στοιχεία)
Νοέμβριος     2017 Οκτώβριος     2018 Νοέμβριος     2018
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 210 157 160
B Ορυχεία και Λατομεία 44 43 45
C Μεταποίηση 2.288 1.671 1.679
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 16 10 11
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 101 80 95
F Κατασκευές 2.446 1.777 1.813
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 5.879 4.221 4.748
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.281 648 1.325
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 8.940 2.504 8.623
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 552 442 430
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 879 1.366 1.420
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 240 161 246
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.151 1.029 1.033
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 990 637 1.044
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 2.328 1.346 1.389
P Εκπαίδευση 773 626 572
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 476 388 389
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 595 332 518
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 619 407 506
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 96 57 55
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 20 28 29
Νεοεισερχόμενοι 3.856 2.517 2.384
Σύνολο 33.780 20.447 28.514

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμo TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσε την κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

 


Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία