elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Μάρτιος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2024 έφτασε τα 12.277 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία, διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο 2024 μειώθηκε στα 11.476 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.614 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.920 προσώπων ή 13,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2024

 

 

       Μάρτιος

12.277

11.476

       Φεβρουάριος

14.304

11.614

       Ιανουάριος

14.699

11.755

2023

 

 

Δεκέμβριος

13.670

11.818

Νοέμβριος

12.662

11.916

Οκτώβριος

9.232

12.011

Σεπτέμβριος

9.693

12.128

Αύγουστος

13.256

12.505

Ιούλιος

13.187

12.646

Ιούνιος

11.747

12.796

Μάιος

10.357

12.972

Απρίλιος

11.284

13.066

Μάρτιος

14.197

13.337

Φεβρουάριος

16.597

13.533

Ιανουάριος

16.758

13.581

2022

 

Δεκέμβριος

16.132

13.722

Νοέμβριος

15.309

13.840

Οκτώβριος

11.183

13.732

Σεπτέμβριος

11.610

13.737

Αύγουστος

14.961

13.835

Ιούλιος

14.145

13.660

Ιούνιος

12.332

13.567

Μάιος

10.586

13.343

Απρίλιος

11.664

13.427

Μάρτιος

13.818

13.420

Φεβρουάριος

15.364

13.401

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Μάρτιος      2023

Φεβρουάριος      2024

Μάρτιος      2024

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

76

72

68

B

Ορυχεία και Λατομεία

14

9

10

C

Μεταποίηση

770

636

599

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

11

4

4

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

36

30

32

F

Κατασκευές

968

697

663

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

2.134

2.003

1.845

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

586

747

661

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

3.711

4.754

3.482

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

377

424

383

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.314

717

647

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

122

118

112

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

765

891

841

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

620

602

527

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

756

752

654

P

Εκπαίδευση

285

326

309

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

312

257

246

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

283

335

309

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

306

350

314

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

20

18

17

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

8

9

9

Νεοεισερχόμενοι

723

553

545

Σύνολο

14.197

14.304

12.277

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε, για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωσή της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η ρύθμιση αυτή, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της διαδικασίας αυτής με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά ΕργασίαςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες ή να επικοινωνούν με τον κ. Χριστόφορο Μιχαηλίδη: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy ή την κα Μαρία Χατζηπροκόπη: Τηλ:+35722602146, Ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy.

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Related Posts