elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Μάϊος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2024, έφτασε τα 8.159 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2024 μειώθηκε στα 10.437 άτομα σε σύγκριση με 10.701 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2023 σημειώθηκε μείωση 2.198 ατόμων ή 21,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2024

 

 

       Μάιος

8.159

10.437

       Απρίλιος

9.343

10.701

       Μάρτιος

12.277

11.011

       Φεβρουάριος

14.304

11.214

       Ιανουάριος

14.699

11.463

2023

 

 

Δεκέμβριος

13.670

11.607

Νοέμβριος

12.662

11.779

Οκτώβριος

9.232

11.940

Σεπτέμβριος

9.693

12.114

Αύγουστος

13.256

12.540

Ιούλιος

13.187

12.720

Ιούνιος

11.747

12.899

Μάιος

10.357

13.104

Απρίλιος

11.284

13.147

Μάρτιος

14.197

13.325

Φεβρουάριος

16.597

13.546

Ιανουάριος

16.758

13.579

2022

 

Δεκέμβριος

16.132

13.722

Νοέμβριος

15.309

13.840

Οκτώβριος

11.183

13.732

Σεπτέμβριος

11.610

13.738

Αύγουστος

14.961

13.836

Ιούλιος

14.145

13.662

Ιούνιος

12.332

13.569

Μάιος

10.586

13.345

Απρίλιος

11.664

13.428

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Μάιος
2023

Απρίλιος      2024

Μάιος
2024

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

87

57

46

B

Ορυχεία και Λατομεία

14

6

5

C

Μεταποίηση

684

562

537

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

8

4

4

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

31

29

29

F

Κατασκευές

857

592

555

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1.829

1.618

1.458

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

330

453

285

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.141

1.496

918

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

378

383

392

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.258

622

574

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

95

102

103

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

813

805

769

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

415

438

343

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

669

597

600

P

Εκπαίδευση

354

309

373

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

261

243

231

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

191

215

190

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

217

251

215

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

15

12

14

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

8

7

9

Νεοεισερχόμενοι

702

542

509

Σύνολο

10.357

9.343

8.159

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση τους εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή τους μεγέθους. Για την εφαρμογή τους εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Jdemetra+ 2.2.2, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω τους εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία τους καινούργιου μήνα. Ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η ρύθμιση αυτή, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της διαδικασίας αυτής με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά ΕργασίαςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες ή να επικοινωνούν με τον κ. Χριστόφορο Μιχαηλίδη: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy ή την κα Μαρία Χατζηπροκόπη: Τηλ:+35722602146, Ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Related Posts