ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Μάιος 2021

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2021, έφτασε τα 31.287 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2021 μειώθηκε στα 33.816 πρόσωπα σε σύγκριση με 34.074 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Μάιο 2020 σημειώθηκε αύξηση 1.683 προσώπων ή 5,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 840), των κατασκευών (αύξηση 762), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 327), της μεταποίησης (αύξηση 302), της εκπαίδευσης (αύξηση 290) και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (αύξηση 997). (Πίνακας 2)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2021    

 

Μάιος 31.287 33.816
Απρίλιος 32.186 34.074
Μάρτιος 32.933 31.500
Φεβρουάριος 32.789 31.528
Ιανουάριος 32.333 31.094
2020  
Δεκέμβριος 33.382 31.491
Νοέμβριος 32.968 31.441
Οκτώβριος 31.487 34.924
Σεπτέμβριος 30.718 33.907
Αύγουστος 33.649 33.418
Ιούλιος 32.313 32.548
Ιούνιος 31.158 32.828
Μάιος 29.604 33.191
Απρίλιος 28.591 30.990
Μάρτιος 26.353 23.638
Φεβρουάριος 25.620 22.496
Ιανουάριος 26.214 22.615
2019  
Δεκέμβριος 25.285 22.233
Νοέμβριος 24.495 22.415
Οκτώβριος 16.544 20.094
Σεπτέμβριος 16.968 20.412
Αύγουστος 19.883 21.111
Ιούλιος 20.582 21.552
Ιούνιος 18.960 21.350
Μάιος 17.607 20.978
Απρίλιος 20.315 22.497

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Μάιος

2020

Απρίλιος

2021

Μάιος

 2021

A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 159 208 217
B Ορυχεία και Λατομεία 39 47 46
C Μεταποίηση 1.700 2.034 2.002
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 15 16 16
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 100 98 101
F Κατασκευές 1.611 2.385 2.373
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 5.162 6.066 6.002
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.405 1.427 1.364
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 9.293 7.100 6.467
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 624 810 824
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.418 1.620 1.598
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 306 298 288
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.373 1.695 1.700
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.211 1.409 1.343
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 1.202 1.430 1.348
P Εκπαίδευση 713 941 1.003
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 463 628 614
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 658 638 661
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 632 795 787
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 65 74 76
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 16 23 21
Νεοεισερχόμενοι 1.439 2.444 2.436
Σύνολο 29.604 32.186 31.287

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήύ εων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία