ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Μάιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2020, έφτασε τα 29.604 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2020 αυξήθηκε στα 34.082 πρόσωπα σε σύγκριση με 32.000 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Μάιο 2019 σημειώθηκε αύξηση 11.997 προσώπων ή 68,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 7.185), του εμπορίου (αύξηση 1.504), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 757), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 615), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 442) και των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (αύξηση 349). (Πίνακας 2)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, η σύγκριση των στοιχείων από το μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία, με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2020

 

 

 

Μάιος

29.604

34.082

Απρίλιος

28.591

32.000

Μάρτιος

26.353

22.920

Φεβρουάριος

25.620

21.809

Ιανουάριος

26.214

21.673

2019

 

Δεκέμβριος

25.285

21.511

Νοέμβριος

24.495

21.654

Οκτώβριος

16.544

21.084

Σεπτέμβριος

16.968

20.927

Αύγουστος

19.883

21.402

Ιούλιος

20.582

21.410

Ιούνιος

18.960

21.365

Μάιος

17.607

21.108

Απρίλιος

20.315

22.645

Μάρτιος

26.508

23.300

Φεβρουάριος

29.751

24.282

Ιανουάριος

30.951

24.602

2018

 

Δεκέμβριος

29.800

24.804

Νοέμβριος

28.514

25.012

Οκτώβριος

20.447

25.015

Σεπτέμβριος

21.399

25.610

Αύγουστος

23.866

25.625

Ιούλιος

24.803

26.185

Ιούνιος

23.808

26.696

Μάιος

22.839

27.308

 

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Μάιος

 2019

Απρίλιος   

2020

  Μάιος

 2020

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

157

154

159

B

Ορυχεία και Λατομεία

34

38

39

C

Μεταποίηση

1.459

1.630

1.700

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

9

13

15

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

70

93

100

F

Κατασκευές

1.473

1.545

1.611

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

3.658

4.898

5.162

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

648

1.283

1.405

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

2.108

9.457

9.293

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

426

551

624

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.419

1.383

1.418

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

128

292

306

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

931

1.284

1.373

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

596

1.149

1.211

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.144

1.149

1.202

P

Εκπαίδευση

589

595

713

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

329

424

463

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

309

607

658

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

375

606

632

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

48

57

65

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

20

15

16

Νεοεισερχόμενοι

1.677

1.368

1.439

Σύνολο

17.607

28.591

29.604

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία