elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούνιος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2024 έφτασε τα 10.112 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2024 αυξήθηκε στα 10.959 άτομα σε σύγκριση με 10.839 τον προηγούμενο μήνα (Πίνακας 1).

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.635 ατόμων ή 13,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (Πίνακας 2).

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2024

 

 

Ιούνιος

10.112

10.959

Μάιος

8.159

10.839

Απρίλιος

9.343

11.083

Μάρτιος

12.277

11.288

Φεβρουάριος

14.304

11.422

Ιανουάριος

14.699

11.606

2023

 

 

Δεκέμβριος

13.670

11.690

Νοέμβριος

12.662

11.810

Οκτώβριος

9.232

11.926

Σεπτέμβριος

9.693

12.063

Αύγουστος

13.256

12.459

Ιούλιος

13.187

12.619

Ιούνιος

11.747

12.767

Μάιος

10.357

13.135

Απρίλιος

11.284

13.127

Μάρτιος

14.197

13.329

Φεβρουάριος

16.597

13.548

Ιανουάριος

16.758

13.580

2022

 

Δεκέμβριος

16.132

13.723

Νοέμβριος

15.309

13.840

Οκτώβριος

11.183

13.733

Σεπτέμβριος

11.610

13.738

Αύγουστος

14.961

13.836

Ιούλιος

14.145

13.661

Ιούνιος

12.332

13.567

Μάιος

10.586

13.349

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι (πραγματικά στοιχεία)

Ιούνιος 2023

Μάιος 2024

Ιούνιος 2024

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

89

46

60

B

Ορυχεία και Λατομεία

15

5

8

C

Μεταποίηση

643

537

528

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

10

4

5

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

28

29

27

F

Κατασκευές

814

555

562

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1.761

1.458

1.421

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

338

285

300

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.052

918

878

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

388

392

440

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.178

574

566

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

90

103

95

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

803

769

775

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

373

343

340

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.332

600

1.694

P

Εκπαίδευση

1.274

373

1.154

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

268

231

253

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

201

190

238

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

310

215

246

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

15

14

12

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

12

9

9

Νεοεισερχόμενοι

753

509

501

Σύνολο

11.747

8.159

10.112

 

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης, η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης επανυπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επανυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε, για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η ρύθμιση αυτή ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της διαδικασίας αυτής με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά ΕργασίαςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες ή να επικοινωνούν με τον κ. Χριστόφορο Μιχαηλίδη τηλεφωνικώς στο 22602154 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cmichaelides@cystat.mof.gov.cy ή με την κα Μαρία Χατζηπροκόπη τηλεφωνικώς στο 22602146 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy.

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Related Posts