ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούλιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2020, έφτασε τα 32313 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2020 μειώθηκε στα 33082 πρόσωπα σε σύγκριση με 33243 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019 σημειώθηκε αύξηση 11731 προσώπων ή 57,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 6255), του εμπορίου (αύξηση 1724), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 860), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 581), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 460) και των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (αύξηση 325). (Πίνακας 2)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2020    

 

Ιούλιος 32.313 33.082
Ιούνιος 31.158 33.243
Μάιος 29.604 33.537
Απρίλιος 28.591 31.576
Μάρτιος 26.353 22.692
Φεβρουάριος 25.620 21.658
Ιανουάριος 26.214 21.584
2019  
Δεκέμβριος 25.285 21.477
Νοέμβριος 24.495 21.669
Οκτώβριος 16.544 21.141
Σεπτέμβριος 16.968 21.020
Αύγουστος 19.883 21.529
Ιούλιος 20.582 21.577
Ιούνιος 18.960 21.401
Μάιος 17.607 21.018
Απρίλιος 20.315 22.581
Μάρτιος 26.508 23.250
Φεβρουάριος 29.751 24.246
Ιανουάριος 30.951 24.579
2018  
Δεκέμβριος 29.800 24.794
Νοέμβριος 28.514 25.015
Οκτώβριος 20.447 25.028
Σεπτέμβριος 21.399 25.634
Αύγουστος 23.866 25.657
Ιούλιος 24.803 26.228
Ιούνιος 23.808 26.705

 

 

 

Πίνακας 2
NaceΑναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Ιούλιος

 2019

  Ιούνιος

 2020

  Ιούλιος

 2020

A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 138 198 199
B Ορυχεία και Λατομεία 32 41 37
C Μεταποίηση 1.418 1.742 1.728
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 11 15 14
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 65 96 97
F Κατασκευές 1.363 1.573 1.549
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 3.623 5.321 5.347
H Μεταφορά και Αποθήκευση 577 1.420 1.437
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 1.961 8.852 8.216
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 475 645 682
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.309 1.384 1.407
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 126 294 290
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 952 1.373 1.412
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 570 1.197 1.151
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 2.202 1.854 2.234
P Εκπαίδευση 2.664 1.582 2.732
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 355 482 528
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 348 685 673
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 501 720 809
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 46 68 68
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 23 22 21
Νεοεισερχόμενοι 1.823 1.594 1.682
Σύνολο 20.582 31.158 32.313

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς, επίσης, και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

 

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμ� �σεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

 

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

 

Επικοινωνία

Αρίστη Ιωαννίδου: Τηλ:+35725270606, Ηλ. Ταχ.: aioannidou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.:  echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy