ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιανουάριος 2021

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2021, έφτασε τα 32.333 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2021 μειώθηκε στα 29.579 πρόσωπα σε σύγκριση με 30.328 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020, σημειώθηκε αύξηση 6.119 προσώπων ή 23,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.833), των κατασκευών (αύξηση 901), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 724), της μεταποίησης (αύξηση 620), της εκπαίδευσης (αύξηση 554) και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (αύξηση 1.049). (Πίνακας 2)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2021    

 

Ιανουάριος 32.333 29.579
2020    
Δεκέμβριος 33.382 30.328
Νοέμβριος 32.968 30.646
Οκτώβριος 31.487 34.417
Σεπτέμβριος 30.718 33.749
Αύγουστος 33.649 33.559
Ιούλιος 32.313 32.944
Ιούνιος 31.158 33.455
Μάιος 29.604 34.006
Απρίλιος 28.591 32.230
Μάρτιος 26.353 23.292
Φεβρουάριος 25.620 22.336
Ιανουάριος 26.214 22.364
2019  
Δεκέμβριος 25.285 22.060
Νοέμβριος 24.495 22.297
Οκτώβριος 16.544 20.035
Σεπτέμβριος 16.968 20.395
Αύγουστος 19.883 21.133
Ιούλιος 20.582 21.611
Ιούνιος 18.960 21.439
Μάιος 17.607 21.089
Απρίλιος 20.315 22.688
Μάρτιος 26.508 23.389
Φεβρουάριος 29.751 24.415
Ιανουάριος 30.951 24.775

 

Πίνακας 2
NaceΑναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Ιανουάριος

2020

 Δεκέμβριος

 2020

 Ιανουάριος

 2021

A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 131 225 209
B Ορυχεία και Λατομεία 27 42 42
C Μεταποίηση 1.413 2.052 2.033
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 12 15 15
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 80 105 103
F Κατασκευές 1.253 2.060 2.154
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 4.202 6.166 6.035
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.228 1.487 1.463
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 9.632 8.383 7.496
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 419 758 743
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.296 1.589 1.643
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 247 311 296
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 946 1.697 1.670
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.033 1.376 1.381
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 1.085 1.526 1.504
P Εκπαίδευση 495 1.085 1.049
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 347 616 609
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 518 692 655
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 495 808 800
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 48 73 69
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 13 23 21
Νεοεισερχόμενοι 1.294 2.293 2.343
Σύνολο 26.214 33.382 32.333

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήύ εων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Το Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία