elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Φεβρουάριος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2024, έφτασε τα 14.304 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2024 μειώθηκε στα 11.687 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.823 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023 σημειώθηκε μείωση 2.293 προσώπων ή 13,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2024

 

 

       Φεβρουάριος

14.304

11.687

       Ιανουάριος

14.699

11.823

2023

 

 

Δεκέμβριος

13.670

11.866

Νοέμβριος

12.662

11.952

Οκτώβριος

9.232

12.035

Σεπτέμβριος

9.693

12.142

Αύγουστος

13.256

12.510

Ιούλιος

13.187

12.644

Ιούνιος

11.747

12.786

Μάιος

10.357

12.957

Απρίλιος

11.284

13.048

Μάρτιος

14.197

13.313

Φεβρουάριος

16.597

13.538

Ιανουάριος

                         16.758

13.578

2022

 

Δεκέμβριος

16.132

13.723

Νοέμβριος

15.309

13.840

Οκτώβριος

11.183

13.732

Σεπτέμβριος

11.610

13.737

Αύγουστος

14.961

13.834

Ιούλιος

14.145

13.660

Ιούνιος

12.332

13.566

Μάιος

10.586

13.342

Απρίλιος

11.664

13.427

Μάρτιος

13.818

13.419

Φεβρουάριος

15.364

13.401

Ιανουάριος

15.430

13.325

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Φεβρουάριος      2023

Ιανουάριος      2024

Φεβρουάριος      2024

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

85

74

72

B

Ορυχεία και Λατομεία

14

10

9

C

Μεταποίηση

833

642

636

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

13

3

4

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

38

36

30

F

Κατασκευές

1.044

723

697

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

2.360

2.024

2.003

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

728

774

747

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

4.963

4.965

4.754

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

401

407

424

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.368

793

717

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

143

120

118

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

826

899

891

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

702

595

602

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

905

779

752

P

Εκπαίδευση

334

341

326

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

329

242

257

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

346

333

335

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

347

350

350

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

23

17

18

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

7

10

9

Νεοεισερχόμενοι

788

562

553

Σύνολο

16.597

14.699

14.304

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται, ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η ρύθμιση αυτή ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της διαδικασίας αυτής με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά ΕργασίαςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες ή να επικοινωνούν με τον κ. Χριστόφορο Μιχαηλίδη στο τηλέφωνο 22602154 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση cmichaelides@cystat.mof.gov.cy και την κα Μαρία Χατζηπροκόπη στο τηλέφωνο 22602146 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy.

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Related Posts