ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Δεκέμβριος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, έφτασε τα 33.382 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2020 μειώθηκε στα 30.746 πρόσωπα σε σύγκριση με 31.015 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019 σημειώθηκε αύξηση 8.097 προσώπων ή 32,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 2.197), των κατασκευών (αύξηση 905), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 764), της μεταποίησης (αύξηση 682), της εκπαίδευσης (αύξηση 574) και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (αύξηση 1.043). (Πίνακας 2)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2020    

 

Δεκέμβριος 33.382 30.746
Νοέμβριος 32.968 31.015
Οκτώβριος 31.487 34.734
Σεπτέμβριος 30.718 33.972
Αύγουστος 33.649 33.702
Ιούλιος 32.313 33.013
Ιούνιος 31.158 33.460
Μάιος 29.604 33.953
Απρίλιος 28.591 32.130
Μάρτιος 26.353 23.190
Φεβρουάριος 25.620 22.213
Ιανουάριος 26.214 22.199
2019    
Δεκέμβριος 25.285 22.150
Νοέμβριος 24.495 22.351
Οκτώβριος 16.544 20.071
Σεπτέμβριος 16.968 20.421
Αύγουστος 19.883 21.149
Ιούλιος 20.582 21.618
Ιούνιος 18.960 21.437
Μάιος 17.607 21.080
Απρίλιος 20.315 22.671
Μάρτιος 26.508 23.364
Φεβρουάριος 29.751 24.383
Ιανουάριος 30.951 24.734
2018    
Δεκέμβριος 29.800 24.965
Νοέμβριος 28.514 25.188

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Δεκέμβριος2019 Νοέμβριος 2020  Δεκέμβριος

 2020

A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 116 214 225
B Ορυχεία και Λατομεία 29 41 42
C Μεταποίηση 1.370 2.053 2.052
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 12 14 15
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 75 110 105
F Κατασκευές 1.155 1.907 2.060
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 3.969 6.214 6.166
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.190 1.507 1.487
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 9.290 8.311 8.383
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 411 740 758
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.306 1.544 1.589
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 238 314 311
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 933 1.708 1.697
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.002 1.360 1.376
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 1.069 1.327 1.526
P Εκπαίδευση 511 1.147 1.085
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 341 603 616
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 496 686 692
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 464 808 808
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 45 69 73
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 13 23 23
  Νεοεισερχόμενοι 1.250 2.268 2.293
  Σύνολο 25.285 32.968 33.382

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήύ εων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

 

Πήγη: Στατιστική Υπηρεσία