elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Αύγουστος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2023, έφτασε τα 13.256 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2023 μειώθηκε στα 12.881 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.042 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022, σημειώθηκε μείωση 1.705 προσώπων ή 11,4%, που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2023    
Αύγουστος 13.256 12.881
Ιούλιος 13.187 13.042
Ιούνιος 11.747 13.078
Μάιος 10.357 13.170
Απρίλιος 11.284 13.191
Μάρτιος 14.197 13.432
Φεβρουάριος 16.597 13.636
Ιανουάριος 16.758 13.646
2022    
Δεκέμβριος 16.132 13.724
Νοέμβριος 15.309 13.794
Οκτώβριος 11.183 13.564
Σεπτέμβριος 11.610 13.516
Αύγουστος 14.961 14.066
Ιούλιος 14.145 13.741
Ιούνιος 12.332 13.535
Μάιος 10.586 13.222
Απρίλιος 11.664 13.347
Μάρτιος 13.818 13.373
Φεβρουάριος 15.364 13.365
Ιανουάριος 15.430 13.286
2021    
Δεκέμβριος 14.800 13.042
Νοέμβριος 13.977 12.765
Οκτώβριος 10.974 12.891
Σεπτέμβριος 11.324 12.841
Αύγουστος 16.281 16.149
Ιούλιος 18.950 19.075

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
(πραγματικά στοιχεία)
Αύγουστος2022 Ιούλιος2023 Αύγουστος2023
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 94 84 77
B Ορυχεία και Λατομεία 8 14 11
C Μεταποίηση 733 655 643
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 7 11 10
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 38 28 32
F Κατασκευές 985 812 815
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 2.070 1.792 1.809
H Μεταφορά και Αποθήκευση 421 347 347
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 1.225 1.020 989
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 453 449 453
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.117 1.129 1.062
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 99 102 107
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 841 839 837
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 509 351 331
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 1.886 1.712 1.729
P Εκπαίδευση 2.446 2.211 2.369
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 378 303 314
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 253 224 216
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 387 357 359
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 20 15 14
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 9 12 13
  Νεοεισερχόμενοι 982 720 719
  Σύνολο 14.961 13.187 13.256

 

Μεθοδολογικέςπληροφορίες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.


Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.


Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η ρύθμιση αυτή ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της διαδικασίας αυτής με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.


Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας, CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες ή να επικοινωνούν με τον κ. Χριστόφορο Μιχαηλίδη, στο τηλέφωνο 22602154 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση cmichaelides@cystat.mof.gov.cy, και την κα Μαρία Χατζηπροκόπη, στο τηλέφωνο 22602146 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy.

Σημειώνεται ότι οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

 

(ΜΒ/ΕΧΡ)

Related Posts