elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Αύγουστος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2022, έφτασε τα 14.961 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2022 αυξήθηκε στα 14.641 πρόσωπα σε σύγκριση με 14.318 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021 σημειώθηκε μείωση 1.320 προσώπων ή 8,1%, που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 656), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 547), της μεταποίησης (μείωση 110), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 109), των κατασκευών (μείωση 102), καθώς και στη μείωση 201 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2022

 

 

Αύγουστος

14.961

14.641

Ιούλιος

14.145

14.318

Ιούνιος

12.332

13.895

Μάιος

10.586

13.445

Απρίλιος

11.664

13.416

Μάρτιος

13.818

13.464

Φεβρουάριος

15.364

13.472

Ιανουάριος

15.430

13.297

2021

 

 

Δεκέμβριος

14.800

13.026

Νοέμβριος

13.977

12.739

Οκτώβριος

10.974

12.679

Σεπτέμβριος

11.324

12.583

Αύγουστος

16.281

16.260

Ιούλιος

18.950

19.071

Ιούνιος

26.694

27.761

Μάιος

31.287

34.484

Απρίλιος

32.186

33.323

Μάρτιος

32.933

31.463

Φεβρουάριος

32.789

30.680

Ιανουάριος

32.333

29.640

2020

 

Δεκέμβριος

33.382

29.738

Νοέμβριος

32.968

29.242

Οκτώβριος

31.487

37.383

Σεπτέμβριος

30.718

36.040

Αύγουστος

33.649

35.272

Ιούλιος

32.313

34.017

 

Πίνακας 2

Nace
Αναθ.
2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
(πραγματικά στοιχεία)

Αύγουστος
202
1

Ιούλιος
2022

Αύγουστος
2022

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

101

95

94

B

Ορυχεία και Λατομεία

26

11

8

C

Μεταποίηση

843

710

733

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

8

8

7

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

51

35

38

F

Κατασκευές

1.087

968

985

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

2.726

2.022

2.070

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

530

410

421

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.772

1.198

1.225

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

439

414

453

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

743

737

1.117

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

114

93

99

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

878

807

841

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

501

499

509

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.811

1.848

1.886

P

Εκπαίδευση

2.311

2.347

2.446

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

353

349

378

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

299

245

253

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

470

389

387

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

22

18

20

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

13

7

9

Νεοεισερχόμενοι

1.183

935

982

Σύνολο

16.281

14.145

14.961

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.


Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης, η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής διόρθωσης, επανυπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επανυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.


Πρόσφατες Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωσή της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.


Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).


Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας
CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)
Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)
Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Related Posts