ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Αύγουστος 2019

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Αύγουστος 2019

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2019, έφτασε τα 19.883 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2019 μειώθηκε στα 21.945 πρόσωπα σε σύγκριση με 22.236 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 σημειώθηκε μείωση 3.983 προσώπων ή 16,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 684 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 571), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 391), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 311), της μεταποίησης (μείωση 260), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 122) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.308). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2019    

 

Αύγουστος 19.883 21.945
Ιούλιος 20.582 22.236
Ιούνιος 18.960 22.526
Μάιος 17.607 22.787
Απρίλιος 20.315 23.215
Μάρτιος 26.508 23.655
Φεβρουάριος 29.751 23.934
Ιανουάριος 30.951 24.253
2018  
Δεκέμβριος 29.800 24.453
Νοέμβριος 28.514 25.011
Οκτώβριος 20.447 25.249
Σεπτέμβριος 21.399 25.642
Αύγουστος 23.866 25.952
Ιούλιος 24.803 26.481
Ιούνιος 23.808 27.023
Μάιος 22.839 27.536
Απρίλιος 24.903 27.831
Μάρτιος 30.616 28.206
Φεβρουάριος 34.204 28.827
Ιανουάριος 35.989 29.565
2017
Δεκέμβριος 35.771 30.432
Νοέμβριος 33.780 30.676
Οκτώβριος 26.436 31.317
Σεπτέμβριος 27.951 32.105
Αύγουστος 31.003 32.917

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι             (πραγματικά στοιχεία)
Αύγουστος     2018 Ιούλιος     2019 Αύγουστος     2019
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 183 138 130
B Ορυχεία και Λατομεία 37 32 28
C Μεταποίηση 1.651 1.418 1.391
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 13 11 13
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 89 65 70
F Κατασκευές 1.827 1.363 1.256
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 4.270 3.623 3.586
H Μεταφορά και Αποθήκευση 626 577 577
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 2.183 1.961 1.872
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 537 475 456
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 946 1.309 1.256
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 155 126 130
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.055 952 933
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 647 570 528
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 2.516 2.202 2.125
P Εκπαίδευση 2.575 2.664 2.507
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 436 355 373
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 388 348 334
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 577 501 500
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 68 46 46
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 25 23 18
Νεοεισερχόμενοι 3.062 1.823 1.754
Σύνολο 23.866      20.582 19.883

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτι μήσε ων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία