elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Απρίλιος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2023 έφτασε τα 11.284 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2023 μειώθηκε στα 13.203 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.427 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022 σημειώθηκε μείωση 380 προσώπων ή 3,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 292), του εμπορίου (μείωση 190), των κατασκευών (μείωση 102), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (μείωση 88), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 47), καθώς και στη μείωση 181 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Πραγματικά Στοιχεία
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2023    
Απρίλιος 11.284 13.203
Μάρτιος 14.197 13.427
Φεβρουάριος 16.597 13.624
Ιανουάριος 16.758 13.628
2022    
Δεκέμβριος 16.132 13.702
Νοέμβριος 15.309 13.768
Οκτώβριος 11.183 13.537
Σεπτέμβριος 11.610 13.489
Αύγουστος 14.961 14.031
Ιούλιος 14.145 13.773
Ιούνιος 12.332 13.540
Μάιος 10.586 13.238
Απρίλιος 11.664 13.342
Μάρτιος 13.818 13.373
Φεβρουάριος 15.364 13.365
Ιανουάριος 15.430 13.287
2021    
Δεκέμβριος 14.800 13.042
Νοέμβριος 13.977 12.765
Οκτώβριος 10.974 12.891
Σεπτέμβριος 11.324 12.841
Αύγουστος 16.281 16.148
Ιούλιος 18.950 19.077
Ιούνιος 26.694 27.757
Μάιος 31.287 34.481
Απρίλιος 32.186 33.323
Μάρτιος 32.933 31.458

 

Πίνακας 2
Nace
Αναθ. 2
Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
(πραγματικά στοιχεία)
Απρίλιος 2022 Μάρτιος 2023 Απρίλιος 2023
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 70 76 73
B Ορυχεία και Λατομεία 13 14 12
C Μεταποίηση 761 770 722
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 6 11 10
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 36 36 31
F Κατασκευές 983 968 881
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 2.079 2.134 1.889
H Μεταφορά και Αποθήκευση 464 586 456
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 2.135 3.711 1.843
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 322 377 368
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 740 1.314 1.308
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 110 122 110
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 763 765 766
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 581 620 493
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 690 756 643
P Εκπαίδευση 294 285 268
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 239 312 275
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 233 283 212
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 275 306 238
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 20 20 19
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 8 8 6
  Νεοεισερχόμενοι 842 723 661
  Σύνολο 11.664 14.197 11.284

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.


Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής διόρθωσης, επανυπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επανυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.


Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωσή της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.


Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

 

Επικοινωνία:

Χριστόφορος Μιχαηλίδης, τηλ:+35722602154, ηλ. ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy

Μαρία Χατζηπροκόπη, τηλ:+35722602146, ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy

 

 

Related Posts