ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Απρίλιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2020, έφτασε τα 28.591 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2020 αυξήθηκε στα 30.461 πρόσωπα σε σύγκριση με 21.951 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

 

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019 σημειώθηκε αύξηση 8.276 προσώπων ή 40,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 5.785), του εμπορίου (αύξηση 928), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 407), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 369), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 342), των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (αύξηση 229) καθώς και στη μείωση 415 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020 με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται ασφαλής. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2020

 

 

 

Απρίλιος

28.591

30.461

Μάρτιος

26.353

21.951

Φεβρουάριος

25.620

21.096

Ιανουάριος

26.214

21.157

2019

 

Δεκέμβριος

25.285

21.177

Νοέμβριος

24.495

21.481

Οκτώβριος

16.544

21.061

Σεπτέμβριος

16.968

21.033

Αύγουστος

19.883

21.628

Ιούλιος

20.582

21.737

Ιούνιος

18.960

21.777

Μάιος

17.607

21.660

Απρίλιος

20.315

22.308

Μάρτιος

26.508

23.088

Φεβρουάριος

29.751

24.112

Ιανουάριος

30.951

24.476

2018

 

Δεκέμβριος

29.800

24.721

Νοέμβριος

28.514

24.970

Οκτώβριος

20.447

25.009

Σεπτέμβριος

21.399

25.638

Αύγουστος

23.866

25.683

Ιούλιος

24.803

26.270

Ιούνιος

23.808

26.805

Μάιος

22.839

27.458

Απρίλιος

24.903

27.405

 

 

Πίνακας 2

NaceΑναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Απρίλιος    2019

Μάρτιος   

2020

    Απρίλιος2020

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

130

138

154

B

Ορυχεία και Λατομεία

36

34

38

C

Μεταποίηση

1.540

1.495

1.630

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

12

12

13

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

74

87

93

F

Κατασκευές

1.522

1.376

1.545

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

3.970

4.400

4.898

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

876

1.172

1.283

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

3.672

9.028

9.457

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

432

468

551

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.467

1.268

1.383

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

159

261

292

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

942

1.111

1.284

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

780

1.070

1.149

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.261

1.034

1.149

P

Εκπαίδευση

458

519

595

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

338

379

424

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

378

543

607

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

418

557

606

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

46

54

57

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

21

15

15

Νεοεισερχόμενοι

1.783

1.332

1.368

Σύνολο

20.315

26.353

28.591

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Το Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.


Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο υπόθεμα Ανεργία