ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση – Οι Περί Αποβλήτων (Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον) Κανονισμοί

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από τις 17 Νοεμβρίου 2020 και για διάρκεια 20 ημερών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση προσχέδια των ακόλουθων Κανονισμών:

  • Οι περί Αποβλήτων (Μείωση των Επιπτώσεων Ορισμένων Πλαστικών Προϊόντων στο Περιβάλλον) Κανονισμοί.

Οι νέοι Κανονισμοί μεταφέρουν τις πρόνοιες της νέας οδηγίας 2019/904/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment

Σχόλια επί των προσχεδίων μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και τις 7.12.2020, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

 

CELEX 32019L0904 EL TXT