ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δήλωση Παρακράτησης από Τόκους και Μερίσματα μέσω TAXISnet – Νέα έντυπα ΤΦ 602 και ΤΦ 603

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι οι πιο κάτω Δηλώσεις είναι διαθέσιμες για υποβολή μέσω TAXISnet:

  • ΤΦ 602: παρακράτηση από τόκους και
  •  ΤΦ 603: παρακράτηση από πραγματικά μερίσματα

Υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων ΤΦ 602 και ΤΦ 603:
Η υποβολή των Δηλώσεων ΤΦ 602 και ΤΦ 603 είναι υποχρεωτική για παρακρατήσεις Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ – κώδικες είσπραξης 0702 και 0703) που έγιναν από το έτος 2019 και μετά (έτος έναρξης του ΓεΣΥ).


Καταληκτικές ημερομηνίες:

  • Οι Δηλώσεις για τον Ιανουάριο 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2021 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2022.
  • Οι Δηλώσεις για τον Ιανουάριο 2022 και μετέπειτα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της παρακράτησης, δηλαδή έχουν καταληκτική ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία καταβολής της παρακράτησης.

Προ-συμπληρωμένη Δήλωση:
Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής προ-συμπληρωμένης Δήλωσης. Επιλέγετε μια προηγούμενη Δήλωση, τα στοιχεία της οποίας θα χρησιμοποιήσετε ως βάση και τροποποιείτε ανάλογα την Δήλωση που θα υποβάλετε. Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη και για τις δηλώσεις ΤΦ7 και ΤΦ614.


Διαδικασία Εξουσιοδότησης Εκπροσώπου:

Εάν τα πιο πάνω έντυπα θα υποβάλλονται από εκπρόσωπο σας, τότε θα πρέπει να προβείτε σε σχετική εξουσιοδότηση ακολουθώντας τη διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου.


Άλλες σημαντικές πληροφορίες:

  • Με την οριστική υποβολή των Δηλώσεων, δημιουργείται αυτόματα οφειλή στα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος Φορολογίας, η οποία εμφανίζεται στη Φορολογική Πύλη την αμέσως επόμενη ημέρα. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω internet banking, με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη.
  • Η υποβολή μιας νέας Δήλωσης για το ίδιο έτος, δεν αντικαθιστά προηγούμενη Δήλωση, αλλά αποτελεί συμπληρωματική αυτής.
  • Οι πιο πάνω Δηλώσεις επιδέχονται και αρνητικά ποσά σε σχέση με προηγούμενες πληρωμές για τις οποίες συντρέχουν λόγοι διόρθωσης. Για παράδειγμα, εάν επιστράφηκε παρακράτηση σε πρόσωπο το οποίο καθυστέρησε να παρουσιάσει πιστοποιητικό εξαίρεσης, τότε μπορείτε σε επόμενη Δήλωση να μειώσετε κατά το ποσό της επιστροφής της παρακράτησης στο πρόσωπο αυτό. Επισημαίνεται ότι, τέτοια διόρθωση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 6 ετών από την αρχική παρακράτηση.

Σημείωση:
Η επιλογή του εντύπου 623 για υποβολή ανάλυσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (έντυπο ΤΦ 623) δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί από το Τμήμα Φορολογίας όταν το έντυπο ΤΦ 623, θα είναι διαθέσιμο για υποβολή.

Νέα έντυπα ΤΦ 602 και ΤΦ 603