ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβούλευση σε προσχέδια Γνωστοποιήσεων (Κωδίκων Πρακτικής) σε θέματα ακτινοπροστασίας

1. Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και έχω οδηγίες να σας προωθήσω προσχέδια Γνωστοποιήσεων (Κωδίκων Πρακτικής) του Αρχιεπιθεωρητή με τίτλο:

    • Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Κώδικας Πρακτικής αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης) Γνωστοποίηση του 2020,
    • Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Κώδικας Πρακτικής για τη Διεξαγωγή Εκτίμησης των Κινδύνων) Γνωστοποίηση του 2020, και
    • Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Κώδικας Πρακτικής για την Εφαρμογή Τοπικών Κανόνων, την Επίβλεψη των Ταξινομημένων Περιοχών και την Εφαρμογή Πρόσθετων Απαιτήσεων για Ταξινομημένες Περιοχές) Γνωστοποίηση του 2020.

κατ’ εφαρμογή σχετικών προνοιών του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018 (Ν. 164(Ι)/2018) και των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφαλείας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) Κανονισμών του 2018 (K.Δ.Π. 374/2018), για σκοπούς διαβούλευσης.

 

2. Σκοπός των Κωδίκων Πρακτικής είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, όπως εφαρμόζεται, σχετικά με αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον πιο πάνω Νόμο και Κανονισμούς, ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτές. Οι Κώδικες Πρακτικής αυτοί, με την έκδοση και δημοσίευσή τους στην Επ. Εφημ. της Δημοκρατίας, θα συμπληρώσουν το πλαίσιο παροχής καθοδήγησης που έχει δημιουργηθεί από το 2019 με άλλους Κώδικες Πρακτικής σε θέματα ακτινοπροστασίας όπως η ταξινόμηση σε ελεγχόμενες και επιβλεπόμενες περιοχές, η ατομική ακτινολογική παρακολούθηση, η χρήση διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς σε ακτινοδιαγνωστικές ιατρικές διαδικασίες, ο ρόλος και οι πρακτικές που απαιτούν τον διορισμό υπεύθυνου ακτινοπροστασίας κ.λπ.

 

3. Παρακαλώ όπως τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις σας επί του κειμένου του προσχεδίου αποσταλούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020, μέσω

ή

    • κανονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση: Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, T.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία).