ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Δεκέμβριος 2020

Ετήσια Μεταβολή -0,9%

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 έφθασε στις 125,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 7,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 1,0% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019 και μείωση 7,7% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019. Τον Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρήθηκε ακόμη μείωση στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 2,8%. Ο τομέας των μεταλλείων και λατομείων παρουσίασε αύξηση κατά 18,5% και ο τομέας παροχής νερού και ανάκτησης υλικών αυξήθηκε κατά 1,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019.

Στον μεταποιητικό τομέα καταγράφηκαν μειώσεις στις πλείστες οικονομικές δραστηριότητες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. Τις σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρουσίασαν οι δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-25,5%), προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεων (-16,4%), επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-15,2%) και ξυλείας και κατασκευής προϊόντων από ξύλο (-7,2%). Οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μη μεταλλικών ορ υκτών προϊόντων (+16,2%), μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (+14,3%), παραγωγής χημικών ουσιών και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+9,9%) και κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+5,4%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, παρατηρούνται μειώσεις σε όλες σχεδόν τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις μεγαλύτερες εξ αυτών να αφορούν τις δραστηριότητες: κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-25,3%), κατασκευής προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεων (-25,3%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (-24,6%), παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-20,8%) και κατασκευής ηλ εκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-20,8%). Οι μοναδικές δραστηριότητες στις οποίες παρατηρήθηκε άνοδος της παραγωγής συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 ήταν αυτές της παραγωγής χημικών ουσιών και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+11,2%) και της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+1,7%).

 

 Πίνακας
Κώδικας

(NACE

Αναθ. 2)

Οικονομική Δραστηριότητα Δείκτης

(2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Δεκ 2020   Δεκ 2020/

Δεκ 2019

Ιαν-Δεκ 2020/

Ιαν-Δεκ 2019

Β ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 196,5   18,5 -5,0
   
Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 133,6   -1,0 -7,7
       
10+11+12 Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Προϊόντων Καπνού 117,3 -4,5 -7,6
13+14+15 Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, Ειδών Ένδυσης και Δερμάτινων Ειδών 106,7 -2,6 -20,8
16 Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα 114,0 -7,2 -16,3
17+18 Κατασκευή Χαρτιού και Προϊόντων από Χαρτί και Εκτυπώσεις 81,2 -16,4 -25,3
19+20+21 Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, Χημικών Ουσιών και Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Σκευασμάτων 149,4 9,9 11,2
22 Κατασκευή Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστικές Ύλες 117,9 5,4 1,7
23 Κατασκευή Άλλων Μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων 184,5 16,2 -0,9
24+25 Παραγωγή Βασικών Μετάλλων και Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων 185,5 4,1 -3,8
26+27 Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Οπτικών Προϊόντων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού 95,1 -25,5 -20,8
28+29+30 Κατασκευή Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού, Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού Μεταφορών 125,4 14,3 -9,3
31+32+33 Κατασκευή Επίπλων, Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες και Επισκευή και Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 134,6 -15,2 -25,3
           
Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 100,3   -2,8 -6,0
       
Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 103,2   1,6 -21,1
       
36 Συλλογή, Επεξεργασία και Παροχή Νερού 101,9 6,5 -24,6
38.3 Ανάκτηση Υλικών 106,8 -10,1 -9,9
           
Β+Γ+Δ+Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 125,3   -0,9 -7,8

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής εκφράζει τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής νερού και ανάκτησης υλικών, δηλαδή στους τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον δείκτη δεν περιλαμβάνονται η επεξεργασία λυμάτων, η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και οι δραστηριότητες εξυγίανσης, δηλαδή οι κώδικες 37, 38.1, 38.2 και 39 του τομέα Ε.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, είτε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις είτε με αποστολή τηλεομοιότυπων είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή ξεκινά πέντε με δέκα μέρες μετά το τέλος της υπό εξέταση περιόδου και συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε ενάμιση μήνα. Στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων καλύπτονται τα κύρια λατομικά προϊόντα, αλλά όχι οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση φυσικού αερίου. Στη μεταποίηση καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις με αξία παραγωγής 1.700.000 ευρώ και άνω ή που απασχ ολούν 20 ή περισσότερα άτομα ενώ λαμβάνεται δείγμα από τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παρέχει στοιχεία παραγωγής, ενώ στοιχεία λαμβάνονται και από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις μονάδες αφαλάτωσης.

Μέθοδος υπολογισμού και πρακτικές δημοσίευσης

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μηνιαία μεταβολή στην παραγωγή σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο της παραγωγής κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των Δεικτών Παραγωγής για τους δώδεκα μήνες είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο Δείκτης Παραγωγής για κάποιο μήνα είναι 103,4 αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή για τον συγκεκριμένο μήνα αυξήθηκε κατά 3,4% σε σχέση με τη μέση μηνιαία παραγωγή του 2015.

Για τον καταρτισμό του ολικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, όπως αυτοί ορίζονται στη στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση προέρχονται από την προστιθέμενη αξία παραγωγής των επιχειρήσεων κατά το έτος βάσης (2015) και αντικατοπτρίζουν την προστιθέμενη αξία κάθε υποτομέα σε σχέση με το σύνολο της προστιθέμενης αξίας του τομέα της Βιομηχανίας.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 για τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές. Ο Δείκτης αποστέλλεται κάθε μήνα στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και σε διορθωμένη μορφή (με εποχική διόρθωση και με διόρθωση βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών). Για τη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο δε γίνονται διορθώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Βιομηχανία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία