ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Αύγουστος 2021

Ετήσια Μεταβολή +8,6%

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2021 έφθασε στις 117,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2021, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+46,0%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+15,8%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων (-1,5%).

Στον μεταποιητικό τομέα, τις σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 παρουσίασαν οι δραστηριότητες κατασκευής επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+32,7%), κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+28,1%), κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+21,1%) και βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+10,4%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-19,0%) και κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-11,8%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρατηρούνται αυξήσεις στις πλείστες οικονομικές δραστηριότητες, με τις μεγαλύτερες εξ αυτών να αφορούν τις δραστηριότητες: κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+39,2%), μεταλλείων και λατομείων (+24,1%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+22,8%), ανάκτησης υλικών (+19,7%), κατασκευής επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+18,5%), παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (+16,7%) και κατασκευής μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+15,7%). Οι μοναδικές δραστηριότητες στις οποίες παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 ήταν αυτές της παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-7,1%) και κατασκευής προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεων (-5,3%).

 Πίνακας
Κώδικας

(NACE

Αναθ. 2)

Οικονομική Δραστηριότητα Δείκτης (2015=100)   Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Αύγ 2021   Αύγ 2021/

Αύγ 2020

Ιαν-Αύγ 2021/

Ιαν-Αύγ 2020

Β ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 119,4   -1,5 24,1
   
Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 101,9   3,6 9,6
       
10+11+12 Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Προϊόντων Καπνού 126,7 10,4 7,5
13+14+15 Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, Ειδών Ένδυσης και Δερμάτινων Ειδών 52,5 0,6 10,0
16 Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα 38,6 3,4 7,6
17+18 Κατασκευή Χαρτιού και Προϊόντων από Χαρτί και Εκτυπώσεις 49,6 -0,4 -5,3
19+20+21 Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, Χημικών Ουσιών και Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Σκευασμάτων 98,6 -19,0 -7,1
22 Κατασκευή Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστικές Ύλες 90,5 -3,4 11,8
23 Κατασκευή Άλλων Μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων 117,0 -11,8 15,7
24+25 Παραγωγή Βασικών Μετάλλων και Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων 66,6 -1,6 16,7
26+27 Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Οπτικών Προϊόντων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού 76,0 28,1 39,2
28+29+30 Κατασκευή Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού, Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού Μεταφορών 77,3 21,1 13,6
31+32+33 Κατασκευή Επίπλων, Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες και Επισκευή και Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 109,0 32,7 18,5
           
Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 160,1   15,8 5,6
       
Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 131,9   46,0 22,0
       
36 Συλλογή, Επεξεργασία και Παροχή Νερού 158,9 57,2 22,8
38.3 Ανάκτηση Υλικών 54,3 -8,6 19,7
           
Β+Γ+Δ+Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 117,1   8,6 9,3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής εκφράζει τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής νερού και ανάκτησης υλικών, δηλαδή στους τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον δείκτη δεν περιλαμβάνονται η επεξεργασία λυμάτων, η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και οι δραστηριότητες εξυγίανσης, δηλαδή οι κώδικες 37, 38.1, 38.2 και 39 του τομέα Ε.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, είτε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις είτε με αποστολή τηλεομοιότυπων είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή ξεκινά πέντε με δέκα μέρες μετά το τέλος της υπό εξέταση περιόδου και συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε ενάμιση μήνα. Στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων καλύπτονται τα κύρια λατομικά προϊόντα, αλλά όχι οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση φυσικού αερίου. Στη μεταποίηση καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις με αξία παραγωγής 1.700.000 ευρώ και άνω ή που απασχολούν 20 ή περισσότερα άτομα ενώ λαμβάνεται δείγμα από τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παρέχει στοιχεία παραγωγής, ενώ στοιχεία λαμβάνονται και από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις μονάδες αφαλάτωσης.

Μέθοδος υπολογισμού και πρακτικές δημοσίευσης

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μηνιαία μεταβολή στην παραγωγή σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο της παραγωγής κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των Δεικτών Παραγωγής για τους δώδεκα μήνες είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο Δείκτης Παραγωγής για κάποιο μήνα είναι 103,4 αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή για τον συγκεκριμένο μήνα αυξήθηκε κατά 3,4% σε σχέση με τη μέση μηνιαία παραγωγή του 2015.

Για τον καταρτισμό του ολικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, όπως αυτοί ορίζονται στη στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση προέρχονται από την προστιθέμενη αξία παραγωγής των επιχειρήσεων κατά το έτος βάσης (2015) και αντικατοπτρίζουν την προστιθέμενη αξία κάθε υποτομέα σε σχέση με το σύνολο της προστιθέμενης αξίας του τομέα της Βιομηχανίας.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 για τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές. Ο Δείκτης αποστέλλεται κάθε μήνα στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και σε διορθωμένη μορφή (με εποχική διόρθωση και με διόρθωση βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών). Για τη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο δε γίνονται διορθώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Βιομηχανία

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία