ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Δεκέμβριος 2020 (Ετήσια Μεταβολή –4,3%)

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 έφτασε στις 99,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 4,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, ο δείκτης σημείωσε μείωση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,3% και της μεταποίησης κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (8,2%) και μείωση σε όλους τους άλλους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος -17,5%, μεταποίηση -1,3% και μεταλλεία και λατομεία -0,3%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στη βιομηχανία ξύλου (1,8%), στην κατασκευή επίπλων και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,0%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (0,2%), ενώ σημειώθηκαν μειώσεις  στην  κατασκευή  ηλεκτρονικών  και  οπτικών  προϊόντων  και  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  (-0,8%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-1,1%) και στη βιομηχα νία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-2,8%).

Πίνακας 1

Οικονομική Δραστηριότητα Δείκτης (2015=100)   Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Nοε

2020

Δεκ

2020

  Δεκ 2020/

Νοε 2020

Δεκ 2020/

Δεκ 2019

Ιαν-Δεκ 2020/

Ιαν-Δεκ 2019

Μεταλλεία και Λατομεία 98,3 98,3 0,0 -0,3 -0,7
Μεταποίηση 100,6 100,7 0,1 -1,3 0,6
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος 95,8 95,8 0,0 -17,5 -12,7
Παροχή Νερού και Ανάκτηση Υλικών 101,5 103,8 2,3 8,2 -5,7
Γενικός Δείκτης

Εγχώριος

Εξαγωγικός

99,7

100,1

97,9

99,8

100,1

98,8

  0,1

0,0

0,9

-4,3

-5,4

0,8

-2,5

-3,0

-0,6

Σημείωση: Τα στοιχεία για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 στον τομέα Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και στον τομέα Παροχής Νερού και Ανάκτησης Υλικών είναι προκαταρκτικά.

Πίνακας 2

Κώδικας NACE

Αναθ.2

Οικονομική Δραστηριότητα Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Δεκ 2020/

Νοε 2020

Δεκ 2020/

Δεκ 2019

Ιαν-Δεκ 2020/

Ιαν-Δεκ 2019

Γ Μεταποίηση 0,1 -1,3 0,6
10+11+12 Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Προϊόντων Καπνού 0,0 -2,8 0,9
13+14+15 Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, Ειδών Ένδυσης και Δερμάτινων Ειδών 0,0 0,1 -0,3
16 Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα 0,0 1,8 1,7
17+18 Κατασκευή Χαρτιού και  Προϊόντων από Χαρτί και Εκτυπώσεις 0,0 -0,2 0,0
19+20+21 Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, Χημικών Ουσιών και Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Σκευασμάτων 0,1 0,0 1,3
22 Κατασκευή Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστικές Ύλες 0,0 -0,2 -0,1
23 Παραγωγή Άλλων Μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων 0,2 -0,1 -2,1
24+25 Παραγωγή Βασικών Μετάλλων και Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων 0,5 0,2 -0,1
26+27 Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Οπτικών Προϊόντων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού 0,0 -0,8 -0,6
28+29+30 Κατασκευή Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού, Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού Μεταφορών 0,1 -1,1 0,2
31+32+33 Κατασκευή Επίπλων, Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες και Επισκευή και Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού -0,1 1,0 1,9

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι μηνιαίος δείκτης και αποτελεί σύνθεση των επί μέρους Δεικτών Τιμών Παραγωγού Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς.

Για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, συλλέγονται οι τιμές πώλησης χωρίς τον ΦΠΑ και άλλους δασμούς ή φόρους στα προϊόντα.

Για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται στην εξωτερική αγορά, συλλέγονται τιμές FOB (free on board) και περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις μέχρι τη φόρτωση του εμπορεύματος στο μέσο μεταφοράς για τον προορισμό εξαγωγής του.

Οι τιμές που επιλέγονται για τον καταρτισμό του δείκτη αναφέρονται, κυρίως, στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν και πωλούν τα επιλεχθέντα προς τιμοληψία είδη και των επιχειρήσεων που αγοράζουν αυτά, ανεξάρτητα εάν τα είδη αυτά στη συνέχεια χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή μεταπωληθούν.

Σκοπός του Δείκτη

Ο μηνιαίος Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία εκφράζει την εξέλιξη των τιμών στους κλάδους των μεταλλείων και λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών, δηλαδή στους τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον δείκτη δεν περιλαμβάνονται η επεξεργασία λυμάτων, η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και οι δραστηριότητες εξυγίανσης, δηλαδή οι κώδικες 37, 38.1, 38.2 και 39 του τομέα Ε. Ο δείκτης μπορεί να ΍ ποτελέσει μια πρώιμη ένδειξη για πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. Ο συνολικός δείκτης αναλύεται σε δείκτη για την εγχώρια αγορά και δείκτη εξαγωγών.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων για τους κλάδους των μεταλλείων και λατομείων, των μεταποιητικών βιομηχανιών και της ανάκτησης υλικών γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι τιμές λαμβάνονται μετά την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα από δείγμα επιχειρήσεων. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παρέχει στοιχεία κατανάλωσης σε ποσότητα και αξία, ενώ στοιχεία λαμβάνονται και από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις μονάδες αφαλάτωσης.

Μέθοδος υπολογισμού

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μηνιαία μεταβολή στις τιμές σε σχέση με το μηνιαίο μέσο όρο των τιμών κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των Δεικτών Τιμών Παραγωγού για τους δώδεκα μήνες είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για κάποιο μήνα είναι 112,3 για κάποια δραστηριότητα, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αυξήθηκαν το μήνα αυτό κατά 12,3% σε σχέση με τη μέση μηνιαία τιμή του 2015.

Για τον καταρτισμό του ολικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τους διάφορους κλάδους της Βιομηχανίας. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται στη στάθμιση αντικατοπτρίζουν την αξία πωλήσεων των προϊόντων κάθε υποτομέα στο έτος βάσης (2015) σε σχέση με το σύνολο της αξίας πωλήσεων όλων των προϊόντων του τομέα.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών. Ο Δείκτης αποστέλλεται κάθε μήνα στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Βιομηχανία

Επικοινωνία

Ευαγγελία Μενελάου: Τηλ.: 22602165, Ηλ. Ταχ.: emenelaou@cystat.mof.gov.cy

 

(IK/EΧΡ)