ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Απρίλιο 2020

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Απρίλιο 2020 μειώθηκε κατά 1,52 μονάδες και έφτασε στις 99,82 μονάδες σε σύγκριση με 101,34 μονάδες τον Μάρτιο 2020. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 1,2%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Απρίλιο του 2019 όσο και με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδήμε ποσοστά-15,1% και -11,6% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2019, η κατηγορία «Μεταφορές» παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -7,5%.(Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες «Μεταφορές«(-4,6%) και «Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο» (-4,3%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στις Επικοινωνίες(3,7%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2020 τόσο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 όσο και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία «Μεταφορές» με1,12 και 0,67 μονάδες αντιστοιχα. (Πίνακας 3)

Τέλος, τα πετρελαιοειδή είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2020 σε σύγκριση τόσο με τον δείκτη του Απριλίου 2019, όσο και με τον προηγούμενο μήνα με – 0,99 και -0,88 μονάδες αντίστοιχα. (Πίνακες 4 και 5)

 

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Μάρτιος

2020

Απρίλιος 2020

Απρ 20/

Απρ 19

Απρ 20/

Μαρ 20

Ιαν- Απρ 20/

Ιαν- Απρ 19

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

102,14

100,41

-1,32

-1,69

0,41

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,31

97,92

-0,39

-0,40

0,03

Ένδυση και Υπόδηση

100,18

99,89

-2,78

-0,29

-2,30

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

111,72

106,89

-0,23

-4,32

2,01

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

95,36

95,74

-0,08

0,40

-0,07

Υγεία

101,89

101,96

0,65

0,07

0,07

Μεταφορές

95,77

91,35

-7,47

-4,62

-0,05

Επικοινωνίες

95,23

94,56

3,38

-0,70

3,72

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,99

100,05

0,23

0,06

0,22

Εκπαίδευση

106,79

106,79

1,70

0,00

1,70

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,32

105,52

1,36

0,19

1,50

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,91

100,27

0,37

0,36

-0,17

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

101,34

99,82

-1,21

-1,50

0,51

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Απρ 20/

Απρ 19

Απρ 20/

Μαρ 20

Γεωργικά Προϊόντα

655

-5,09

-4,26

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,48

0,10

Ηλεκτρισμός

319

-0,30

-10,38

Πετρελαιοειδή

550

-15,11

-11,62

Νερό

57

-0,77

0,00

Υπηρεσίες

4224

1,74

0,37

Γενικός Δείκτης

10000

-1,21

-1,50

 

Πίνακας 3
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Απρ 20/

Απρ 19

Απρ 20/

Μαρ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

-0,26

-0,33

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

-0,01

-0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,21

-0,02

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

-0,03

-0,54

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

-0,01

0,02

Υγεία

637

0,04

0,00

Μεταφορές

1524

-1,12

-0,67

Επικοινωνίες

439

0,14

-0,03

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,01

0,00

Εκπαίδευση

392

0,07

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,12

0,02

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,03

0,03

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-1,22

-1,52

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Απρίλιος 20/  Μάρτιος 20

Αρνητική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

-0,88

Ηλεκτρισμός

-0,41

Φρέσκα λαχανικά

-0,20

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-1,52

 

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Απρίλιος 20/ Απρίλιος 19

Θετική επίπτωση

   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,11

Αρνητική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

-0,99

Φρέσκα λαχανικά

-0,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-1,22

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ, το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση   

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμιση

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη διαδικασία συλλογής τιμών για τον μήνα Απρίλιο 2020 αφού η επιτόπια έρευνα σε καταστήματα/επιχειρήσεις περιορίστηκε σημαντικά. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Συλλογή Στοιχείων

Οι τιμές έχουν συλλεχθεί με επιτόπια έρευνα από υπεραγορές, φούρνους και περίπτερα, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που εξακολουθούσαν να προσφέρουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές, οι τιμές συλλέχθηκαν μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακά.

Μη Καταγραφή Τιμής

Σε περιπτώσεις που προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

  •  οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,
  • εάν δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες τιμές σε κάποια υποκατηγορία  επαναλήφθηκαν οι τιμές  του προηγούμενου μήνα και αυτό αφορούσε κυρίως τιμές που δε μεταβάλλονται συχνά όπως πολιτιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων, καθώς και οι τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν εφαρμόζοντας τη αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας τον σύνηθες εποχιακό τους χαρακτήρα.

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΔΤΚ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.


 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή