ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούλιος 2021

 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2021 αυξήθηκε κατά 0,11 μονάδες και έφτασε στις 102,50 μονάδες σε σύγκριση με 102,39 μονάδες τον Ιούνιο 2021. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2021 αυξήθηκε με ρυθμό 4,0%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2020 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 33,9% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 19,9%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 4,9%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (12,7%) και Μεταφορές (10,1%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-12,4%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Μεταφορές (5,4%), ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Επικοινωνίες (-2,3%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2021 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (1,45) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,44). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-0,93). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2021 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2020 είχαν τα  πετρελαιοειδή (1,45) και ο ηλεκτρισμός (0,98). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα φρέσκα φρούτα (0,32) και τα  πετρελαιοειδή (0,32) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίδραση είχαν τα  είδη ένδυσης (-0,62) και τα είδη υπόδησης (-0,31). (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Ιούνιος

2021

Ιούλιος

2021

Ιουλ 21/

Ιουλ 20

Ιουλ 21/

Ιουν 21

Ιαν- Ιουλ 21/

Ιαν- Ιουλ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 99,86 101,67 4,02 1,81 -1,52
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 97,81 97,49 -0,29 -0,33 -0,46
Ένδυση και Υπόδηση 104,59 91,66 -1,63 -12,36 2,12
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 111,70 113,94 12,72 2,01 1,64
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού 96,13 96,49 1,49 0,37 -0,09
Υγεία 102,78 102,81 0,67 0,03 0,61
Μεταφορές 101,08 103,61 10,12 2,50 5,36
Επικοινωνίες 91,60 94,03 1,65 2,65 -2,25
Αναψυχή και Πολιτισμός 102,55 102,74 1,02 0,19 2,06
Εκπαίδευση 106,76 106,76 0,24 0,00 0,08
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 107,13 107,14 1,50 0,01 0,38
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 101,36 100,59 0,70 -0,76 0,95
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 102,39 102,50 4,04 0,11 0,98

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες Συντελεστές Στάθμισης Μεταβολές (%)
Ιουλ 21/

Ιουλ 20

Ιουλ 21/

Ιουν 21

Γεωργικά Προϊόντα 655 11,87 4,85
Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195 0,11 -2,39
Ηλεκτρισμός 319 33,89 1,31
Πετρελαιοειδή 550 19,90 3,94
Νερό 57 0,00 0,00
Υπηρεσίες 4224 1,44 0,72
Γενικός Δείκτης 10000 4,04 0,11

 

Πίνακας 3
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Συντελεστές Στάθμισης Επίπτωση (μονάδες)
Ιουλ 21/

Ιουλ 20

Ιουλ 21/

Ιουν 21

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 1906 0,75 0,34
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 347 -0,01 -0,01
Ένδυση και Υπόδηση 721 -0,11 -0,93
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 1119 1,44 0,25
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού 644 0,09 0,02
Υγεία 637 0,04 0,00
Μεταφορές 1524 1,45 0,39
Επικοινωνίες 439 0,07 0,11
Αναψυχή και Πολιτισμός 575 0,06 0,01
Εκπαίδευση 392 0,01 0,00
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 836 0,13 0,00
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 860 0,06 -0,07
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 10000 3,98 0,11
Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Ιουλ 21/ Ιουλ 20
Θετική επίπτωση
Πετρελαιοειδή 1,45
Ηλεκτρισμός 0,98
Φρέσκα λαχανικά 0,44
Φρέσκα φρούτα 0,38
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 0,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3,98

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Ιουλ 21/ Ιουν 21
Θετική επίπτωση
Φρέσκα φρούτα 0,32
Πετρελαιοειδή 0,32
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 0,40
Αρνητική επίπτωση
Είδη ένδυσης -0,62
Είδη υπόδησης -0,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,11

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή συγκεκριμένων τιμών για τον μήνα Ιούλιο 2021. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Μη Καταγραφή Τιμής

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

  • οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων καθώς και οι τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν εκεί όπου δεν ήταν διαθέσιμες εφαρμόζοντας τη αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας τον συνήθη εποχιακό τους χαρακτήρα.

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΔΤΚ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία