ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφορά τους Ελεγκτές και Εγκαταστάτες Υγραερίου και Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πληροφορεί, μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τους Κύπριους εργοδότες τα εξής:

 

Στις  7/5/021 δημοσιεύτηκαν οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 189/2021) που καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου.

 

Επίσης, στις 16/4/2021 δημοσιεύτηκαν οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 153/2021) που καθορίζουν το πλαίσιο για την ασφαλή λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων.

 

Στα δύο νομοθετήματα θεσμοθετούνται και ρυθμίζονται επαγγέλματα προσώπων του ιδιωτικού τομέα για απασχόληση στις εγκαταστάσεις υγραερίου, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων υγραερίου και τον έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων.

 

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση και η συντήρηση αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος αυτών και ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων θα γίνεται μόνο από προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που ικανοποιούν συγκεκριμένα σε κάθε περίπτωση κριτήρια που καθορίζονται στους δύο πιο πάνω Κανονισμούς, δηλαδή κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα, εργασιακή πείρα και εξειδικευμένη κατάρτιση.

 

Με την πλήρη εφαρμογή των πιο πάνω Κανονισμών κανένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί στα πιο πάνω επαγγέλματα χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση του ΤΕΕ.

 

Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι ικανοποιεί τα κριτήρια και επιθυμεί να εγκριθεί ως

 

  • Ελεγκτής Εγκατάστασης Υγραερίου, ή
  • Εγκαταστάτης Υγραερίου, ή
  • Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανυψωτικών Μηχανημάτων,

 

καλείται να υποβάλει αίτηση μέχρι και τις 30/9/2021.

 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του ΤΕΕ ΚΜΕ/22 στις 8/6/2021 και ΚΜΕ/23 στις 9/6/2021.

 

Οι αιτήσεις για τους Ελεγκτές Εγκαταστάσεων Υγραερίου και Εγκαταστατών Υγραερίων είναι διαθέσιμες εδώ και η αίτηση Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανυψωτικού Μηχανήματος είναι διαθέσιμη εδώ.