ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Άδειες οικοδομής: Φεβρουάριος 2021

Μείωση τόσο στο Εμβαδόν (-5,1%) όσο και στην Αξία (-4,6%)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις Δημοτικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις κατά τον Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στις 656. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €170,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 155,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 663 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, εκδόθηκαν 1.150 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.129 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 1,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 4,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 5,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του 0,8%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πίνακας 1          
Κατηγορία Έργου Αριθμός Αδειών   Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Φεβ 2021 Ιαν-Φεβ

 2021

Ιαν-Φεβ 2020   Ιαν-Φεβ 2021/

Ιαν-Φεβ 2020

Οικιστικά Κτίρια 454 828 815 1,6
Μη Οικιστικά Κτίρια 101 166 150 10,7
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 47 70 49 42,9
Διαίρεση Οικοπέδων 46 75 79 -5,1
Κατασκευή Δρόμων 8 11 36 -69,4
Σύνολο 656 1.150 1.129   1,9

 

Πίνακας 2          
Κατηγορία Έργου Εμβαδόν (μ²)   Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Φεβ 2021 Ιαν-Φεβ

2021

Ιαν-Φεβ 2020    Ιαν-Φεβ 2021/

Ιαν-Φεβ 2020

Οικιστικά Κτίρια 125.049 258.814 262.620 -1,4
Μη Οικιστικά Κτίρια 30.562 39.547 52.013 -24,0
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 272 1.080 920 17,4
Σύνολο 155.883 299.441 315.553   -5,1

 

Πίνακας 3          
Κατηγορία Έργου Αξία (€000’ς)   Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Φεβ 2021 Ιαν-Φεβ

2021

Ιαν-Φεβ 2020   Ιαν-Φεβ 2021/

Ιαν-Φεβ 2020

Οικιστικά Κτίρια 122.961 261.456 275.408 -5,1
Μη Οικιστικά Κτίρια 30.102 40.936 57.207 -28,4
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 13.212 21.884 4.614 374,3
Διαίρεση Οικοπέδων 3.089 5.033 7.029 -28,4
Κατασκευή Δρόμων 738 885 1.781 -50,3
Σύνολο 170.102 330.194 346.039   -4,6

 

Πίνακας 4          
Οικιστικά Κτίρια Αριθμός Οικιστικών Μονάδων   Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Φεβ 2021 Ιαν-Φεβ

2021

Ιαν-Φεβ 2020   Ιαν-Φεβ 2021/

Ιαν-Φεβ 2020

Μονοκατοικίες 239 445 480 -7,3
Διπλοκατοικίες 74 121 168 -28,0
Οικιστικές πολυκατοικίες 349 754 641 17,6
Μικτές πολυκατοικίες 1 45 87 -48,3
Σύνολο 663 1.365 1.376   -0,8

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός και κάλυψη

Σκοπός είναι η συλλογή βασικών στοιχείων που αφορούν οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια καθώς και άλλες οικοδομικές δραστηριότητες όπως έργα πολιτικού μηχανικού, διαίρεση οικοπέδων και κατασκευή δρόμων, ανά επαρχία (αστικές και αγροτικές περιοχές). Για κάθε κατηγορία έργου καταρτίζονται πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν, το εμβαδόν και την αξία του έργου και τον αριθμό οικιστικών μονάδων που προβλέπεται ν’ ανεγερθούν.

Καλύπτονται όλες οι άδειες οικοδομής που εκδίδονται από τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης, δηλαδή τα δημαρχεία, τις Επαρχιακές Διοικήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα.

Συλλογή στοιχείων

Η Στατιστική Υπηρεσία λαμβάνει σε μηνιαία βάση από όλες τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης αντίγραφα όλων των εντύπων αδειών οικοδομής που εξέδωσαν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα έντυπα κωδικοποιούνται κατάλληλα από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να παραχθούν οι στατιστικές. Για την κατηγοριοποίηση των διάφορων οικοδομικών έργων χρησιμοποιείται η Ταξινόμηση των Κατασκευών (CC) της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Κατασκευές

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία