ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ.115: 3ο Διάταγμα για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.115

3ο  Διάταγμα για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

 

Αναφορικά με την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει σήμερα 1η Ιουνίου 2020, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, Απόφαση (Αρ. 20) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών για την περίοδο 13 Μάϊου – 12 Ιουνίου 2020.

 

Συγκεκριμένα, προνοούνται τα εξής:

 1. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών παραχωρείται σε εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών.
 2. Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης ενός τουλάχιστον παιδιού κάτω των 15 ετών και Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία, εφόσον δεν υπάρχει καταχωρημένα ή/και επιβεβαιωμένα για την πρώτη περίοδο παροχής του Ειδικού Επιδόματος για Φροντίδα Παιδιών.
 3. Θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού εφόσον δεν έχουν ήδη κατατεθεί και επιβεβαιωθεί.
 4. Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε τον Απρίλιο, είτε το Μάρτιο, είτε το Φεβρουάριο, είτε τον Ιανουάριο 2020 και υπάρχει δηλωμένος μισθός για τον αντίστοιχο μήνα και δεν λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη.
 5. Σε περίπτωση που κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάρτιο, Φεβρουάριο, Ιανουάριο 2020 ή και προηγουμένως, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν είτε σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου 9 μηνών, μέχρι τον Μάιο 2019.
 6. Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό, ο οποίος είναι γονέας και αφορά φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας.
 7. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών παρέχεται μόνο σε μισθωτούς εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα χωρίς οποιοδήποτε εισοδηματικό κριτήριο.
 8. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, είτε τον Απρίλιο 2020, με βάση το μισθό, ο οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος και θα συμπληρωθεί από τον εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα το δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση που έχει ήδη καταχωρηθεί μισθός στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός που έχει καταχωρηθεί και όχι ο μισθός που δηλώθηκε στο έντυπο ΕΕΑ.7.
 9. Το Επίδομα Ειδικής για Φροντίδα Παιδιών που θα καταβληθεί σε πρόσωπα, τα οποία κατά τον Ιανουάριο 2020 βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας θα υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουαρίου 2020 που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
 10. Ο υπολογισμός του Ειδικού Επιδόματος για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται ως ακολούθως:
  • Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 και το μικρότερο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €360 για περίοδο ενός μηνός.
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200 και το μικρότερο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €360 για περίοδο ενός μηνός ανεξαρτήτως ύψους μηναίου μισθού.

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, «μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω.

11. Η περίοδος παροχής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα συνολικά και για τους δύο γονείς και ο τρόπος υπολογισμού που εμφαίνεται στην παράγραφο (10) θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.

12. Αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο.

13. Η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο αν ο γονέας δεν μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για φύλαξη / φροντίδα των παιδιών.

14. Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συναίνεση του εργοδότη και τα σχετικά στοιχεία δύναται να επαληθευτούν απευθείας με τους οικείους εργοδότες.

15. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας.

16. Ο αίτησης θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση.

17. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για παροχή Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών και από τους δύο γονείς για οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από τα κοινά τους τέκνα, θα λαμβάνεται υπ’ όψη και θα εξετάζεται μόνο η αίτηση του προσώπου που έχει υποβάλει πρώτος τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

18. Για την εφαρμογή του Σχεδίου Ειδικής Άδειας Φροντίδας Παιδιών η έννοια του όρου «Παιδιά με αναπηρίες» σημαίνει: i. πρόσωπα τα οποία έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και τα οποία πιστοποιούνται ως πρόσωπα με σοβαρή ή ολική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ή να έχουν εγκριθεί ως λήπτες δημόσιου βοηθήματος ως ανάπηρα άτομα με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέχρι να πιστοποιηθούν ως άτομα με σοβαρή ή ολική μακροχρόνια σωματική ή/και πνευματική ή/και διανοητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, εφόσον κληθούν για πιστοποίηση ή πρόσωπα που πιστοποιούνται από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ως πρόσωπα με μέτρια νοητική αναπηρία, ii. πρόσωπα τα οποία έχουν θεωρηθεί δικαιούχοι των επιδομάτων που λαμβάνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένων και των οροθετικών ατόμων.

19. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.

20. Η περίοδος της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

21.  Από το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

22.  Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

23.  Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζομένους, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων οι οποίοι εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική επιταγή.

24.  Η καταβολή των ειδικών επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί νοουμένου ότι εγκριθεί ο σχετικός Προϋπολογισμός.

25.  Η παρούσα απόφαση αφορά την περίοδο από 13 Μαΐου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας.