ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 21: Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 21

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (27(Ι)/2020) από την Βουλή των Αντιπροσώπων, η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει στις 29 Μαρτίου 2020 την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, Απόφαση (Αρ. 5) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και την καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος στους εργαζόμενους που επηρεάζονται, ως μέρος του Πακέτου Στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

 

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο προνοεί τα εξής:

 1. Στο Σχέδιο μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε επιχείρηση έχει αναστείλει μερικώς τις εργασίες της και συγκεκριμένα έχει μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπει αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών της και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.
 2. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 3. Η ένταξη στο Σχέδιο γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.coronavirus.mlsi.gov.cy. Η αίτηση πρέπει να γίνεται από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.
 4. Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Σχέδιο και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις Απόφασης.
 5. Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Σχέδιο και να δηλώσουν το 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Απόφασης.
 6. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν είτε στο 75% είτε στο 60% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτουμένους ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Απόφασης.
 7. Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους, συνέταιρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25% είτε στο 40% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση όμως που τα πρόσωπα αυτά υπερβαίνουν σε αριθμό το 25% ή το 40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να τους καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Απόφασης.
 8. Κάθε επηρεαζόμενη επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει με την αίτηση ένταξης στο Σχέδιο, κατάλογο τόσο των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο της Μερικής Αναστολής των εργασιών όσο και κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους οποίους δεν θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
 9. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.
 10. Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.
 11. Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον συναινεί, να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.
 12. Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
 13. Οι όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους είναι οι εξής:

i.Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

ii. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο προηγούμενος τελευταίος μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.

iii. Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

iv. Θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

v. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 1. Το Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους και συγκεκριμένα:

(α) Υπεραγορές

(β) Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα

(γ) Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών

(δ) Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

(ε) Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

(στ) Συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων

(ζ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων

(η) Κτηνιατρικές Δραστηριότητες

(θ) Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων)

(ι) Νοσοκομειακές Δραστηριότητες

(ια)Γηροκομεία

(ιβ)Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

(ιγ)Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

(ιδ)Φαρμακεία

(ιε)Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών

 1. Διευκρινίζεται ότι η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει με οποιοδήποτε τρόπο στους εργοδοτουμένους που καλύπτονται από την Απόφαση.
 2. Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020.
 3. Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Σχέδιο

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Απόφαση Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Εγκύκλιος για Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης