ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Φεβρουάριος 2020 Πληθωρισμός 1,4%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2020 αυξήθηκε κατά 0,40 μονάδες και έφτασε στις 101,23 μονάδες σε σύγκριση με 100,83 μονάδες τον Ιανουάριο 2020. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,4%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Φεβρουάριο του 2019 όσο και με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστά 7,3% και  1,3% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

 

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2019, οι κατηγορίες Επικοινωνίες και Μεταφορές παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστά 4,1% και 4,0% αντίστοιχα.(Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (4,6%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (4,1%) και Επικοινωνίες (3,7%). (Πίνακας 1)

 

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2020 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (0,57), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,41) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,33). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,29). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2019 είχαν τα πετρελαιοειδή (0,55) και τα φρέσκα λαχανικά (0,36). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα είδη ένδυσης είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα (0,27). (Πίνακας 5)

 

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Ιανουάριος

2020

Φεβρουάριος

2020

Φεβ 20/

Φεβ 19

Φεβ 20/

Ιαν 20

Ιαν- Φεβ 20/

Ιαν- Φεβ 19

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

104,12

104,26

1,68

0,13

1,29

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

97,94

98,29

0,22

0,36

0,13

Ένδυση και Υπόδηση

86,29

90,28

-3,40

4,62

-2,81

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

111,26

110,92

3,39

-0,31

2,26

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

95,48

95,48

-0,19

0,00

0,07

Υγεία

101,89

101,89

-0,23

0,00

-0,23

Μεταφορές

97,39

97,81

3,99

0,43

4,06

Επικοινωνίες

95,22

95,28

4,14

0,06

3,71

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,81

99,96

0,28

0,15

0,22

Εκπαίδευση

106,79

106,79

1,70

0,00

1,70

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

104,99

105,28

1,67

0,28

1,58

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,43

99,58

-0,13

0,15

-0,35

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

100,83

101,23

1,44

0,40

1,25

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Φεβ 20/

Φεβ 19

Φεβ 20/

Ιαν 20

Γεωργικά Προϊόντα

655

4,23

0,37

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-1,26

0,85

Ηλεκτρισμός

319

5,01

-0,87

Πετρελαιοειδή

550

7,27

1,29

Νερό

57

-0,77

0,00

Υπηρεσίες

4224

2,03

-0,08

Γενικός Δείκτης

10000

1,44

0,40

 

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Φεβ 20/

Φεβ 19

Φεβ 20/

Ιαν 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

0,33

0,03

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

0,01

0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,23

0,29

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

0,41

-0,04

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

-0,01

0,00

Υγεία

637

-0,01

0,00

Μεταφορές

1524

0,57

0,06

Επικοινωνίες

439

0,17

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,02

0,01

Εκπαίδευση

392

0,07

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,14

0,02

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

-0,01

0,01

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

1,44

0,40

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Φεβρουάριος 20/  

Φεβρουάριος 19

Θετική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

0,55

Φρέσκα λαχανικά

0,36

Ηλεκτρισμός

0,18

Κινητή τηλεφωνία

0,13

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,43

Αρνητική επίπτωση

Είδη ένδυσης

-0,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1,44

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Φεβρουάριος 20/ Ιανουάριος 20

Θετική επίπτωση

Είδη ένδυσης

0,27

Φρέσκα λαχανικά

0,16

Πετρελαιοειδή

0,11

Αρνητική επίπτωση

Φρέσκα φρούτα

-0,12

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,40

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

 

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

 

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία