ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης

Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης περιλαμβάνει έξι κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης που αφορούν, την κατηγοριοποίηση των αδειών σε τρεις τύπους αδειοδότησης (χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου) και χειρισμό αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία, την απλοποίηση της Πολεοδομικής Άδειας που θα επιτυγχάνει τον καθορισμό των πολεοδομικών χαρακτηριστικών για όλες τις αναπτύξεις, την απλοποίηση της Άδειας Οικοδομής με την εμπλοκή ιδιωτών μελετητών, την αλλαγή στον τρόπο διαβούλευσης, την απλοποίηση του τρόπου έκδοσης Πιστοποιητικών Έγκρισης και την αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας.

Σκοπός της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης είναι η άμβλυνση των προβλημάτων αδειοδότησης προς όφελος των πολιτών και η λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, με συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή. Για την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης, θα απαιτηθεί αναθεώρηση νομοθεσίας, καθώς και έκδοση διαταγμάτων, εντολών, εγκυκλίων, κ.ά. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 18 διακριτές δράσεις με περιγραφή ως προς την σκοπούμενη ενέργεια με στόχο την πλήρη εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων την 01.01.2022.

Οποιοσδήποτε πολίτης ή οργανωμένο σύνολο μπορεί να διαβιβάσει τις απόψεις του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildreg@moi.gov.cy, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.etek.org.cy/site-article-2357-48-el.php

Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης (2019-11-28)