ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων (τροποποιητικοί Κανονισμοί)

Γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων (τροποποιητικοί Κανονισμοί)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σημειώνει τα εξής:

Στις 6 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκαν στην Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Οι πιο πάνω Κανονισμοί έχουν άμεση ισχύ.

 

Επισυνάπτονται για ενημέρωση σας τα εξής έγγραφα:

(α)      Επιστολή του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς επίσης και αναλυτικό σημείωμα με τις τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί.

(β)      Αυτούσιο το κείμενο των Κανονισμών.

(γ)      Καθοδηγητικό σημείωμα συμπλήρωσης του εντύπου γνωστοποίησης ατυχημάτων και συνοπτικός Πίνακας που καταγράφει ποια ατυχήματα γνωστοποιούνται και ποια όχι. Το σημείωμα και ο Πίνακας έχουν ετοιμαστεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.


Γνωστοποίηση Ατυχημάτων

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2 – 20170919 ΔΔ Τροποποιήσεις

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4