ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) – Τελικά στοιχεία για το 2019

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής:

  1. Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2019 κατέγραψε αύξηση ύψους 0,46%.
  2. Σύμφωνα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με το 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη. Συνεπώς, η αύξηση για το 2019 ανέρχεται σε 0,23%.
  3. Κατά συνέπεια, η ΑΤΑ από 01/01/2020 ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 1,27% επί των νέων μισθών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μέσα από την πιο πάνω μεταβατική συμφωνία.

 

Παράδειγμα:

 

Μισθός πριν από 01/01/2018 Υπολογισμός ΑΤΑ

για το 2017

Υπολογισμός ΑΤΑ

για το 2018

Υπολογισμός ΑΤΑ

για το 2019

€ 1500 1500 * 0,28% =

€ 4,20

1500 * (0,28 + 0,76)% = € 15,60 1500 * (0,28 + 0,76 + 0,23)% = € 19,05
Μισθός από 01/01/2018 Μισθός από

01/01/2019

Μισθός από

01/01/2020

1500 + 4,2 =

€ 1504,20

1500 + 15,60 =

€ 1515,60

1500 + 19,05 =

€ 1519,05

 

 Σημειώνεται πως στο πιο πάνω παράδειγμα δεν υπολογίζονται τυχόν γενικές αυξήσεις ή/και προσαυξήσεις που παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο 2018-2019.