elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Ανασχεδιασμός Εντύπων του Κλάδου Εταιρειών

Πληροφορήστε ότι στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ), ανασχεδιάστηκαν τα έντυπα του Κλάδου Εταιρειών και ετοιμάστηκαν σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια καθώς και τροποποιητικοί κανονισμοί. Τα υπό αναφορά ανασχεδιασμένα έντυπα και νομοσχέδια/κανονισμοί ετοιμάστηκαν από την εταιρεία Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., στη βάση της σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εν λόγω εταιρείας.

Τα ανασχεδιασμένα έντυπα έχουν ετοιμαστεί βάσει:

 • των ευρημάτων του ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών στον Κλάδο Εταιρειών που διεξήχθη με τη συμβολή ξένων εμπειρογνωμόνων και
 • αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών του εξωτερικού (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Απώτερος σκοπός του ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, διαμέσου μεταξύ άλλων, των ακόλουθων:

 • Ενοποίηση των συσχετιζόμενων εντύπων όπου αυτό κατέστει εφικτό (π.χ. έχει δημιουργηθεί ένα ενιαίο έντυπο προς αντικατάσταση των 5 συσχετιζόμενων εντύπων που υποβάλλονταν για την εγγραφή εταιρείας) .
 • Δημιουργία νέων εντύπων για υποστήριξη υφιστάμενων (διασυνοριακή συγχώνευση) αλλά και νέων υπηρεσιών (π.χ. διοικητική επαναφορά).
 • Εμπλουτισμός τους με επεξηγηματικές σημειώσεις και πίνακες ελέγχου ούτως ώστε να γίνουν πιο κατανοητά στον αιτητή και να μειωθεί το ποσοστό λαθών.
 • Διασφάλιση της εγκυρότητας των εντύπων με εισαγωγή υπεύθυνης δήλωσης.
 • Απλοποίηση των εντύπων όπου αυτό κατέστει εφικτό (π.χ. απαλείφθηκε η σφραγίδα της εταιρείας, το προηγούμενο όνομα, το επάγγελμα).
 • Προσαρμογή των εντύπων έτσι ώστε να καταστούν machine readable για σκοπούς σαρώματος και εξαγωγής δεδομένων (π.χ. κουτάκια για τα πεδία με ημερομηνία, τον αριθμό εταιρείας).

Σημειώνεται ότι όλα τα έντυπα του Κλάδου Εταιρειών έχουν ανασχεδιαστεί ανεξάρτητα εάν αφορούν σε εταιρείες, εμπορικές επωνυμίες, αλλοδαπές εταιρείες, συνεταιρισμούς, ή ευρωπαϊκές εταιρείες. Επίσης σημειώνεται ότι αποσπάσματα της νομοθεσίας που περιλαμβάνονται στην ενότητα των επεξηγηματικών σημειώσεων στα έντυπα, αποτελούν αποσπάσματα της ισχύουσας νομοθεσία και όχι τη νομοθεσίας ως αυτή θα τροποποιηθεί μετέπειτα.

Περαιτέρω των πιο πάνω, διαμέσου των τροποποιητικών νομοσχεδίων/κανονισμών εισάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή της έννοιας της διοικητικής επαναφοράς.
 • Εισαγωγή του τέλους εκπρόθεσμης καταχώρησης.
 • Απαλοιφή του κυμαινόμενου τέλους στην εγγραφή εταιρείας.
 • Απλοποίηση των στοιχείων του ιδρυτικού και καταστατικού.
 • Εισαγωγή της ηλεκτρονικής εφημερίδας του Εφόρου Εταιρειών.
 • Απαλοιφή της ένορκης δήλωσης στη μεταφορά έδρας και εγγραφή εταιρείας.

Τα προσχέδια των ακόλουθων νομοσχεδίων/κανονισμών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/pubcons_docs_gr/pubcons_docs_gr?OpenDocument) με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση – Ανασχεδιασμός των εντύπων του Κλάδου Εταιρειών»:

 • Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 2017
 • Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος 2017
 • Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
 • Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
 • Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
 • Οι περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
 • Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017

Για  οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί των εν λόγω προσχέδιων τροποποιητικών νομοσχεδίων και κανονισμών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Ομάδα Έργου για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του ΤΕΕΕΠ  (ηλεκτρονική διεύθυνση: elioannou@mcit.gov.cy), το αργότερο μέχρι τις 6 Απριλίου 2017. Παράλληλα, σημειώνεται ότι, σε συνέχεια προηγούμενη επιστολής μας ημερομηνίας 17/2/2017 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παραχωρείται παράταση της προθεσμίας υποβολής σχολίων επί των ανασχεδιασμένων εντύπων μέχρι τις 6 Απρίλιου 2017 ούτως ώστε να συνάδει με τη πιο πάνω προθεσμία.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι προγραμματίζεται σχετική ημερίδα για ενημέρωση και επεξήγηση του γενικότερου πλαισίου βάση του οποίου προωθούνται οι σχετικές  νομοθετικές ρυθμίσεις. Προς το σκοπό αυτό, θα σας αποσταλεί σχετική επιστολή αναφορικά με τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της.

 

Related Posts