elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων με το Πρότυπο “Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις”

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) στo πλαίσιo της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργου με τίτλο: «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις», προσκαλεί επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του εν λόγω έργου όπως αποστείλουν τα έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω στα γραφεία της ΟΕΒ στον αριθμό φαξ: 22 666 661 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση slr@oeb.org.cy
Περιγραφή Έργου & Σκοπός Συνεργασίας
Το έργο αφορά στην εφαρμογή του Μοντέλου Πιστοποίησης  «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – SIR 2014» το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εμπέδωση και κατανόηση αλλά κυρίως για την ορθή εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κύπρου. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα πιστοποιηθούν βάσει της προτεινόμενης διαδικασίας θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη που σχετίζονται τόσο με την εσωτερική τους λειτουργία – κυρίως θέματα συμμόρφωσης (compliance) – όσο και με την προσέλκυση και συγκράτηση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του SIR 2014 είναι πως ενώ δίδει βαρύτητα και επικεντρώνεται σε θέματα συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο, παράλληλα ενσωματώνει και αριθμό δοκιμασμένων καλών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τους στόχους του.
 
Περιγραφή του SIR 2014 στον ακόλουθο σύνδεσμο
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
• Η επιχείρηση / ο οργανισμός να εμπίπτει στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Κλάδος: Ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας (εξαιρούνται επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων)
• Η επιχείρηση / ο οργανισμός να μην έχει λάβει επιχορήγηση σε προηγούμενο κύκλο προκήρυξης του ίδιου συγχρηματοδοτούμενου έργου
• Η επιχείρηση/ο οργανισμός να εργοδοτεί τουλάχιστο 2 άτομα
• Η ημερομηνία αίτησης για πιστοποίηση με το πρότυπο να μην προηγείται της ημερομηνίας ένταξης της επιχείρησης ή του οργανισμού στο έργο
• Η επιχείρηση / οργανισμός δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει το Πρότυπο με την συμβουλευτική υποστήριξη των στελεχών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
• Η επιχείρηση ή οργανισμός να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο χορήγησης ενισχύσεων de minimis το οποίο ανέρχεται στις €200,000.00 για κάθε επιχείρηση, εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών
Επιχορήγηση
Η ένταση της επιχορήγησης που θα λαμβάνουν έμμεσα οι επιχειρήσεις και οργανισμοί θα ανέρχεται 100% της Συμβουλευτικής υπηρεσίας. Η ένταξη των επιλεγμένων επιχειρήσεων θα γίνει στη βάση της σειράς παραλαβής των απαραίτητων εγγράφων. Στην περίπτωση που ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν καλύπτεται η ΟΕΒ θα προχωρήσει σε επόμενη Πρόσκληση.
 
Απαραίτητα έγγραφα για συμμετοχή 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένα και εμπρόθεσμα στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων τα πιο κάτω υπογεγραμμένα έντυπα μέσω φαξ (22 666 661):
1. Γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο έργο με την οποία η επιχείρηση θα επιβεβαιώνει ότι πληροί και τηρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στο έργο και στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην οποία θα επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει ποινικές διώξεις ή ποινικές καταδίκες εναντίον της τα κατά τα τελευταία 5 έτη από: το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων της το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αδήλωτη απασχόληση το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών
2. Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1407/2013 για τον Έλεγχο των Κρατικών Ενισχύσεων    (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας)
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα από την ιστοσελίδα του έργου: http://slr.com.cy/documents/forms
Επιλογή δικαιούχων επιχειρήσεων
Για την επιλογή των δικαιούχων επιχειρήσεων/ οργανισμών εφαρμόζονται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής ενώ παράλληλα θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. Με τις επιλεχθείσες επιχειρήσεις / οργανισμούς η ΟΕΒ θα προχωρήσει στην σύναψη Συμφωνητικού όπου θα καθορίζονται οι δεσμεύσεις των δύο μερών.
Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να σταλούν μέσω φαξ ή email στην ΟΕΒ το αργότερο μέχρι τις 26 Αυγούστου, 2016 στις 11:30 π.μ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ. Μαρία Στ. Θεοδώρου στο 22 665 102 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση slr@oeb.org.cy
sir-announcement

Related Posts