elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οι θέσεις της ΟΕΒ για την πιθανότητα εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης μέχρι τη Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για υποβολή απόψεων αναφορικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού και υπέβαλε προκαταρκτικές απόψεις/σχόλια στο έγγραφο της ΡΑΕΚ «Πλαίσιο Αρχών Μεταβατικής Ρύθμισης μέχρι τη Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού».
 
Οι προκαταρκτικές απόψεις της ΟΕΒ συζητήθηκαν σε συνάντηση με τον Πρόεδρο, Μέλη και το Γραφείο της ΡΑΕΚ την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, μετά από σχετική πρόσκληση.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΕΒ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ:
Η πρόταση της ΟΕΒ, σχετίζεται με νέους παίχτες της αγοράς για ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και όχι τους υφιστάμενους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με υπογεγραμμένα Συμβόλαια με το Ειδικό Ταμείο. Η λύση που προτείνεται από την ΟΕΒ μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και λήξη την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η ΟΕΒ θεωρεί ότι όλοι οι νέοι παραγωγοί ΑΠΕ θα πρέπει να πληρώνονται από την ΑΗΚ – προμηθευτή, για την ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που θα διοχετεύουν στο δίκτυο, με βάση το ωριαίο οριακό κόστος παραγωγής της ΑΗΚ – παραγωγός, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται αυτόματα και με την ρήτρα καυσίμων.
Η προτεινόμενη λύση της ΟΕΒ παρέχει:
Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της ενεργοποίησης νέων επενδύσεων.
Συνεισφορά στους υποχρεωτικούς στόχους της Κύπρου για μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, στο 16%, μέχρι το 2020.
Διευκολύνει την υλοποίηση των νέων Κανόνων Αγοράς, μιας και με τη λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού, θα υπάρξουν έτοιμοι παραγωγοί ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ.
Η λύση συνδέεται με την χρονική εξάρτηση του κόστους ενέργειας.
Συνεισφέρει στην δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.
1. Διεπιδοτήσεις
Με την υιοθέτηση της πιο πάνω εισήγησης δεν θα υπάρχουν διεπιδοτήσεις, γιατί θα υπάρχει ένας προμηθευτής ΑΗΚ και ο κάθε παραγωγός ΑΠΕ θα πληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από την αξία της ποσότητας του ηλεκτρισμού που παράγει την χρονική στιγμή που το παράγει και εισάγει στο δίκτυο.
2. Κοστοστρέφεια
Θα πρέπει να καταβάλλεται το ωριαίο οριακό κόστος στον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ανά τεχνολογία ΑΠΕ, αναλόγως της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να καλύψει και την χρονική στιγμή που μπορεί να παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ στο δίκτυο (π.χ. displaceable, time consistence). Η τιμή θα πρέπει να είναι ανάλογη της ζήτησης που μπορεί να καλύψει (π.χ. peak demand) και την χρονική στιγμή που απαιτείται από το δίκτυο.
3. Παροχή επικουρικών υπηρεσιών
Δεν ισχύει για τις ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής.
4. Κόστος τελικού καταναλωτή
Θα μπορούσε η ΑΗΚ παραγωγός να μειώσει το σταθερό κόστος, μέσω ίσως απόσυρσης μονάδων που δεν θα απαιτείται η λειτουργία τους με την ένταξη παραγωγών ΑΠΕ. Δεν απαιτείται πρόσληψη νέου προσωπικού στον ΔΣΜΚ. Το κόστος στον τελικό καταναλωτή δεν αυξάνεται, απεναντίας μειώνεται γιατί επιτυγχάνονται εξοικονομήσεις α) ρύπων, β) ενδεχόμενων προστίμων που θα πρέπει να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία από την πιθανή μη επίτευξη του στόχου του μεριδίου ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2020.
5. Λογισμικό Μεταβατικής Ρύθμισης
Εάν υιοθετηθεί η εισήγηση της ΟΕΒ δεν απαιτείται η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού. Επίσης οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και σε υπολογιστικά φύλλα excel.
6. Να προάγει την αποδοτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Η λύση που προτείνεται είναι αποδοτική, μιας και είναι ειδική μεταβατική λύση βασισμένη στην χρονική στιγμή παραγωγής και διοχέτευσης στο δίκτυο.
7. Συμμετοχή των μονάδων ΑΠΕ
Η εισήγηση της ΟΕΒ αφορά τις ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής.
8. Εφαρμογή σε σύντομο χρονικό διάστημα
Η προτεινόμενη λύση δεν απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της, μιας και θα πρέπει απλώς να καθορισθεί το σύστημα μέτρησης και ο ΔΣΜK και η ΡΑΕΚ να εγκρίνουν το ωριαίο οριακό κόστος (υπολογίζεται να μην απαιτηθεί χρονικό διάστημα πέραν των 6 μηνών). Επίσης, η μεταβατική ρύθμιση μπορεί να ισχύσει άμεσα με έργα ΑΠΕ που έχουν εξασφαλίσει σχετικές άδειες.

Related Posts