ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τέλος στη δωρεάν διάθεση της πλαστικής σακούλας

Από την 1η Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμούς του 2017, απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες σακούλες στα σημεία πώλησης.

Επιπρόσθετα, από την 1η Ιουλίου 2018 όλοι οι πωλητές προϊόντων που διαθέτουν λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς στα σημεία πώλησης των προϊόντων τους, χρεώνουν, κατ’ ελάχιστον πέντε σεντ (€ 0,05) συν ΦΠΑ για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς. H χρέωση που προνοείται πρέπει να είναι διακριτή στα δελτία αποδείξεων που δίνονται στους αγοραστές, καθώς και σε αυτά που φυλάγονται από τον πωλητή προϊόντων.

Οι παραγωγοί λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς οφείλουν να σημαίνουν τις βιοαποικο- δομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Η νομοθεσία εφαρμόζεται στις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (μm). Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων ή όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων.

Τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, σε συνεργασία με πωλητές προϊόντων ή/και με οργανωμένα σύνολα πωλητών προϊόντων, υποχρεούνται να προβαίνουν σε δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, οι οποίες δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πωλητές προϊόντων μέσω των εσόδων που συγκεντρώνονται από τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς δημιουργούν υψηλή συσσώρευση απορριμμάτων και οδηγούν σε αναποτελεσματική χρήση των πόρων, κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη πλαστικών σακουλών μεταφοράς προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και επιδεινώνει το εκτεταμένο πρόβλημα των απορριμμάτων στα συστήματα υδάτων, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα υδάτινα οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, τηλ. 22408900, info@environment.moa.gov.cy.


Σχετική νομοθεσία:

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017 (375/2017)

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (N.163(I)/2017)

Οδηγία (EE) 2015/720 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς