ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προκήρυξη του Σχεδίου Ενισχύσεων «De Minimis» προς Επιχειρήσεις  Μεταποίησης / Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για Διερεύνηση Ξένων Αγορών

 

Πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι άρχισε η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια του “Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για Διερεύνηση Ξένων Αγορών”

 

Το σχέδιο καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής (αεροπορικό εισιτήριο) ενός ατόμου στο εξωτερικό με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες που προτίθεται η επιχείρηση να εξάγει τα προϊόντα της για πρώτη φορά. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης είναι €855 ανά ταξίδι και παρέχεται μέχρι δύο φορές το χρόνο.

Ο ενημερωτικός οδηγός του σχεδίου και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Το σχέδιο θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 και οι αιτήσεις θα αξιολογούνται για διερεύνηση ξένων αγορών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός της περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι Κυπριακές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον τομέα C – Μεταποίηση στους Στατιστικούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2008, (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Αναθ. 2, της ΕΕ) ή/και στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, στη διεύθυνση. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος

Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε με το Υπουργείο στα τηλ: 22867167, 22867268.

2018 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ