ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προκήρυξη Εθνικού Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο αναγνώρισης της προσπάθειας των δημόσιων αρχών αλλά και των συμπράξεων Δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που επιδεικνύουν εξαιρετική δράση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, έχει καθιερώσει τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.
Κύριος στόχος του θεσμού είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών και πετυχημένων πρωτοβουλιών στις χώρες που λαμβάνουν μέρος.

Ειδικότερα ο διαγωνισμός αναμένεται να συμβάλει:
• στην αύξηση της εγρήγορσης για την επιχειρηματικότητα
• στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών
• στην αναγνώριση και ανταμοιβή των δημιουργικών πρωτοβουλιών που έχουν σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές Αρχές ή συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν αρχικά σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα θα επιλέξει δύο από τους υποψηφίους οι οποίοι θα προταθούν για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μέχρι τις 3 Ιουλίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προκηρύξει τα Βραβεία στις 29 Ιανουαρίου 2019.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – SME Assembly, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2019.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις πιο κάτω έξι κατηγορίες βραβείων:

1. Προώθηση επιχειρηματικότητας: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική κουλτούρα ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.

2. Επένδυση στις Επιχειρηματικές δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων

3. Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: επιβραβεύονται πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

4. Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης: επιβραβεύονται πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και ειδικά τις ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται τόσο από την εσωτερική αγορά όσο και από τις αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων αγορών και της αποδοτικής χρήσης των πόρων: επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες αγορές και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων τους μέσω, παραδείγματος χάρη, της ανάπτυξης των πράσινων δεξιοτήτων και της εξεύρεσης εταίρων, καθώς και της χρηματοδότησης.

6. Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα: επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ΜΜΕ. Επίσης επιβραβεύονται προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα ανέργους και κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνικές μειονότητες.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι:

• στις δημόσιες Αρχές περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιχειρηματικές οργανώσεις, θεσμικά όργανα χάραξης πολιτικής, χρηματοδοτικοί φορείς, εκτελεστικοί οργανισμοί και οργανωμένα σύνολα.
• τα Βραβεία είναι επίσης ανοικτά σε συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή «μορφές συνεργασίας των δημόσιων Αρχών με τον ιδιωτικό τομέα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης ή της συντήρησης μιας υποδομής ή στην παροχή μιας υπηρεσίας»

Για το στάδιο επιλογής σε εθνικό επίπεδο η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 5η Ιουνίου 2019. Οι προτάσεις συμμετοχής που θα λαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο σχετικό έντυπο αίτησης (είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.mcit.gov.cy), ενώ θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολό γηση ς που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Οι δύο προτάσεις που θα επιλεγούν θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή να απευθύνεστε στο εθνικό σημείο επαφής για την Κύπρο:

Κατερίνα Σολωμού
Εθνικό Σημείο Επαφής
Τηλ.: 22 867193
Φαξ: 22 376493
e-mail: ksolomou@mcit.gov.cy
http://www.mcit.gov.cy
Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm