ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παράταση προθεσμίας εκπλήρωσης Φορολογικών και άλλων Υποχρεώσεων προς το Τμήμα Φορολογίας

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή πληρωμής φόρου, ή άλλης υποχρέωσης συμπίπτει με Σάββατο, ή Κυριακή, ή Δημόσια Αργία, τότε η προθεσμία συμμόρφωσης ως προς τις εν λόγω υποχρεώσεις, παρατείνεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η παράταση καλύπτει τις καταληκτικές ημερομηνίες που εμπίπτουν στις Φορολογικές Νομοθεσίες και στον περί Στατιστικών Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμο.

 

Τμήμα Φορολογίας
5/9/2018