ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΕΒ: Έντονη ανησυχία για προωθούμενες αλλαγές στο Νόμο των Ταμείων Προνοίας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει επανειλημμένα αποδείξει την σημασία που αποδίδει στα θέματα συντάξεων και την προσήλωση της στην διασφάλιση επαρκών συνταξιοδοτικών παροχών.

Στα πλαίσια της πιο πάνω πολιτικής στηρίζουμε πλήρως την ενίσχυση των Ταμείων Προνοίας, τα οποία αποτελούν κατακτήσεις των συντεχνιών, της ΟΕΒ και των Συνδέσμων – Μελών της. Η ΟΕΒ αποδέχεται την ενδυνάμωση του ρόλου τους στο όλο συνταξιοδοτικό σύστημα (δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών) αλλά μόνο μέσα από την παροχή κινήτρων με τρόπο εθελοντικό και συναινετικό και όχι με νομοθετικό καταναγκασμό.

Κατά συνέπεια, η ΟΕΒ διαφωνεί έντονα με τις αλλαγές που έχουν περιληφθεί σε νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην Βουλή και οι οποίες εκφεύγουν των νομικών υποχρεώσεων της Κύπρου που απορρέουν από την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζομένων στις περιπτώσεις που προσφέρεται επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο από την χρηματοδοτούσα επιχείρηση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό καθώς παρεμβαίνει στην ελεύθερη διαπραγμάτευση όρων απασχόλησης ενώ παράλληλα συγκρούεται και με άλλες νομοθεσίες.

Περαιτέρω, προτείνεται απαγόρευση διάλυσης των Ταμείων ενόσω υφίσταται η χρηματοδοτούσα επιχείρηση, δικαίωμα που σήμερα διασφαλίζεται τόσο νομοθετικά όσο και μέσα από τα Καταστατικά των Ταμείων, με την ευθύνη λήψης σχετικής απόφασης να βαρύνει τα μέλη κάθε Ταμείου. Η ΟΕΒ θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθεί μεταβατική περίοδος εφαρμογής της πιο πάνω ρύθμισης.

Επισύρουμε την προσοχή στην Βουλή και τα Κοινοβουλευτικά κόμματα για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση ψήφισης των πιο πάνω.

Πέραν τούτων, το νομοσχέδιο απαγορεύει τη δυνατότητα μεταφοράς Ταμείων Προνοίας ή/και μελών αυτών σε εγκεκριμένα συνταξιοδοτικά σχέδια, στερώντας το δικαίωμα της επιλογής και περιορίζοντας το ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων στην λειτουργία ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Τέλος, η ΟΕΒ καλεί την Βουλή σε ψήφιση του νομοσχεδίου για να αποφευχθούν οι νομικές περιπέτειες έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφαίρεση των δύο πιο πάνω προνοιών και εισαγωγή τέτοιων ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν τον ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών.