ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Φορολογικά Κίνητρα προς τις Επιχειρήσεις για απόκτηση Μηχανημάτων, Εγκαταστάσεων και Κτιρίων

Στις 24 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, «O Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Τροποποιητικός Νόμος Αρ. 3 του 2017» που αφορά την παροχή φορολογικών κινήτρων προς επιχειρήσεις.

Παρατίθεται πιο κάτω σύντομη περιγραφή των φορολογικών κινήτρων καθώς και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για εύκολη κατανόηση.

  • Ο νόμος προνοεί τα πιο κάτω:

α. για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2012-2018 παραχωρείται έκπτωση 20% (αντί 10%).

β. για τα ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2012-2018 παραχωρείται έκπτωση 7% (αντί 4%).

γ. για τα βιομηχανικά κτίρια που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2012-2018 παραχωρείται έκπτωση 7% (αντί 4%).

δ. για τα κτίρια μονάδων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2017-2018 παραχωρείται έκπτωση 7%.

  • Σύντομες Επεξηγήσεις

Οι πιο πάνω αυξημένες φορολογικές εκπτώσεις παραχωρήθηκαν αρχικά (εκτός της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής) τη διετία 2013 και 2014 στα πλαίσια παροχής κινήτρων και ελαφρύνσεων προς τις επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια επεκτάθηκαν για το 2015 και 2016. Η διαφορά για το 2017 και 2018 σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι η συμπερίληψη του τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Λόγω της λογιστικής διαδικασίας της επιταχυνόμενης απόσβεσης, ο νομοθέτης παραχωρεί τη δυνατότητα χρήσης άλλων συντελεστών (αυξημένα ποσοστά έκπτωσης) για τις φορολογικές αποσβέσεις, με αποτέλεσμα να προκύπτει λιγότερος φόρος για τις επιχειρήσεις και επομένως θα είναι πιο ανταγωνιστικές με επιπλέον κίνητρα για να προβούν σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

  • Ποιος είναι ο χρόνος συμψηφισμού των σωρευμένων ζημιών με μελλοντικά κέρδη;

Οι ζημιές ενός έτους μπορεί να μεταφερθούν για συμψηφισμό με τα κέρδη των επομένων 5 ετών.

 Οι επιταχυνόμενες αυτές αποσβέσεις διασφαλίζονται ότι θα τύχουν φορολογικής ωφέλειας όταν και αν υπάρξουν κέρδη (υπάρχει περιορισμός χρόνου);

Δεν υπάρχει ειδική πρόνοια διασφάλισης. Αφαιρείται η έκπτωση και εάν λόγω της αυξημένης αυτής έκπτωσης προκύψει ζημιά για το έτος, αυτή η ζημιά μπορεί να συμψηφισθεί με τα κέρδη των επομένων 5 ετών. Ισχύει δηλαδή ότι ισχύει για τις ζημιές γενικότερα.

  • Ποιες κρατικές υπηρεσίες βεβαιώνουν την πραγματοποίηση / ολοκλήρωση της επένδυσης;

Δεν απαιτείται κάποια βεβαίωση.

  • Η πρόσθετη έκπτωση μειώνει αναλογικά το χρόνο απόσβεσης; (π. χ. με 10% το πάγιο θα αποσβεστεί σε 10 χρόνια ενώ με 20% στα 5 χρόνια πλέον;)

Σωστά. Προνοείται στον νόμο ότι το σύνολο των αποσβέσεων ενός κεφαλαιουχικού στοιχείου δεν δύναται να υπερβεί την δαπάνη απόκτησης του. Άρα ή μέγιστη έκπτωση μπορεί να φτάσει το 100% του κόστους απόκτησης.

  • Τα φορολογικά κίνητρα είναι κλαδικά ή οριζόντια;

Η έκπτωση για απόκτηση μηχανημάτων και εγκαταστάσεων είναι οριζόντια για όλες τις   επιχειρήσεις ενώ η έκπτωση για κτίρια είναι στοχευμένη για απόκτηση ξενοδοχειακών,    βιομηχανικών και κτιρίων μονάδων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

 Ο τροποποιητικός νόμος επισυνάπτεται αυτούσιος για πληρέστερη ενημέρωση σας.