ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούλιος 2019

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούλιος 2019

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2019, έφτασε τα 20.582 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2019 μειώθηκε στα 22.106 πρόσωπα σε σύγκριση με 22.413 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.221 προσώπων ή 17,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 744 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 526), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 458), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 332), της μεταποίησης (μείωση 272), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 129) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.446). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2019

 

 

 

Ιούλιος

20.582

22.106

Ιούνιος

18.960

22.413

Μάιος

17.607

22.701

Απρίλιος

20.315

23.153

Μάρτιος

26.508

23.614

Φεβρουάριος

29.751

23.912

Ιανουάριος

30.951

24.247

2018

 

 

Δεκέμβριος

29.800

24.460

Νοέμβριος

28.514

25.028

Οκτώβριος

20.447

25.274

Σεπτέμβριος

21.399

25.672

Αύγουστος

23.866

25.992

Ιούλιος

24.803

26.468

Ιούνιος

23.808

27.024

Μάιος

22.839

27.536

Απρίλιος

24.903

27.831

Μάρτιος

30.616

28.206

Φεβρουάριος

34.204

28.827

Ιανουάριος

35.989

29.564

2017

 

Δεκέμβριος

35.771

30.432

Νοέμβριος

33.780

30.676

Οκτώβριος

26.436

31.317

Σεπτέμβριος

27.951

32.105

Αύγουστος

31.003

32.917

Ιούλιος

31.670

33.467

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι             (πραγματικά στοιχεία)

Ιούλιος     2018

Ιούνιος 2019

Ιούλιος     2019

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

182

150

138

B

Ορυχεία και Λατομεία

41

31

32

C

Μεταποίηση

1.690

1.449

1.418

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

15

10

11

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

80

70

65

F

Κατασκευές

1.889

1.401

1.363

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

4.367

3.564

3.623

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

647

600

577

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

2.293

1.972

1.961

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

515

438

475

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

947

1.378

1.309

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

153

124

126

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1.081

917

952

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

647

562

570

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

2.660

1.777

2.202

P

Εκπαίδευση

2.774

1.562

2.664

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

420

314

355

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

407

330

348

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

619

428

501

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

81

46

46

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

26

24

23

Νεοεισερχόμενοι

3.269

1.813

1.823

Σύνολο

24.803

18.960     

20.582

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ.2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

Επικοινωνία

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ.:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

Γιώργος Αλ. Γεωργίου: Τηλ.:+35722602233, Ηλ. Ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy