ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Φεβρουάριος 2019

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Φεβρουάριος 2019

Πληθωρισμός 1,2%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) το  Φεβρουάριο 2019 αυξήθηκε κατά 0,03 μονάδες και έφτασε στις 99,79 μονάδες σε σύγκριση με 99,76 μονάδες τον Ιανουάριο 2019. Σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,2%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 – Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2017 – Φεβρουαρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Φεβρουάριο του 2018 όσο και με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστά 20,4% και -8,5% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018,  η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 6,9% ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό -6%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,9%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο,  η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (8,4%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019 σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (0,98) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,77), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Μεταφορές  (-0,73) . (Πίνακας 3)

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν η Ένδυση και Υπόδηση (0,38), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,30). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2018 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: φρέσκα λαχανικά (0,69) και ηλεκτρισμός (0,61), ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (-0,68). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,37) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίδραση είχε ο ηλεκτρισμός (-0,34). (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Ιανουάριος 2019 Φεβρουάριος 2019 Φεβ 19/ Φεβ 18 Φεβ 19/ Ιαν 19 Ιαν-Φεβ 19/ Ιαν-Φεβ 18
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 103,18 102,54 5,27 -0,62 6,12
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 97,91 98,07 0,81 0,16 0,46
Ένδυση και Υπόδηση 88,22 93,46 0,70 5,94 0,93
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 109,98 107,28 6,90 -2,45 8,41
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού 95,16 95,66 0,44 0,53 -0,47
Υγεία 102,12 102,12 0,13 0,00 0,13
Μεταφορές 93,52 94,06 -4,86 0,58 -4,45
Επικοινωνίες 92,19 91,49 -6,02 -0,76 -5,69
Αναψυχή και Πολιτισμός 99,65 99,68 0,07 0,03 -0,01
Εκπαίδευση 105,01 105,01 1,86 0,00 1,86
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 103,45 103,55 2,35 0,10 2,35
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 100,00 99,71 0,92 -0,29 1,06
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 99,76 99,79 1,25 0,03 1,62

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες Συντελεστές Στάθμισης Μεταβολές (%)
Φεβ 19/ Φεβ 18 Φεβ19/ Ιαν19
Γενικός Δείκτης 10000 1,25 0,03
Γεωργικά Προϊόντα 655 13,83 -2,25
Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών) 4195 -0,09 1,19
Ηλεκτρισμός 319 20,43 -8,52
Πετρελαιοειδή 550 -7,94 2,11
Νερό 57 0,00 0,00
Υπηρεσίες 4224 0,94 -0,18

 

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Συντελεστές Στάθμισης Επίπτωση (μονάδες)
Φεβ 19/ Φεβ 18 Φεβ 19/ Ιαν19
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 1906 0,98 -0,12
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 347 0,03 0,01
Ένδυση και υπόδηση 721 0,05 0,38
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 1119 0,77 -0,30
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 644 0,03 0,03
Υγεία 637 0,01 0,00
Μεταφορές 1524 -0,73 0,08
Επικοινωνίες 439 -0,26 -0,03
Αναψυχή και πολιτισμός 575 0,00 0,00
Εκπαίδευση 392 0,08 0,00
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 836 0,20 0,01
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 860 0,08 -0,02
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 10000 1,23 0,03

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Φεβ 19/ Φεβ 18
Θετική επίπτωση
Φρέσκα λαχανικά 0,69
Ηλεκτρισμός 0,61
Φρέσκες πατάτες 0,16
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 0,66
Αρνητική επίπτωση
Πετρελαιοειδή -0,68
Κινητή Τηλεφωνία -0,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,23

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Φεβ 19/ Ιαν 19
Θετική επίπτωση
Είδη ένδυσης 0,37
Πετρελαιοειδή 0,15
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 0,11
Αρνητική επίπτωση
Ηλεκτρισμός -0,34
Φρέσκα λαχανικά -0,15
Φρέσκες πατάτες -0,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,03

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή