ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 8 Μαίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 8 Μαίου 2018

Θέματα: – Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017
– Ο ρόλος, οι αρμοδιότητεσ και οι δράσεις των Εμπορικών Ακολούθων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους και η ενδεχόμενη ανάγκη για
τοποθέτηση εμπορικών ακολούθων σε άλλες χώρες.

Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης και Πάρης Αναστασίου