Προώθηση επιχειρηματικότητας & ανάπτυξης

Προβολή της Κύπρου ως Περιφερειακού Κέντρου Υπηρεσιών και ως αξιόλογου Επιχειρηματικού Κέντρου για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Συγκέντρωση/παροχή πληροφοριών για:
  • ευκαιρίες επιχειρηματικών συνεργασιών 
  • νομοθεσίες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
  • κυβερνητικά σχέδια / Ευρωπαϊκά προγράμματα και Ταμεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Comments