Κατάρτιση / Εκπαίδευση

Ανάπτυξη του επιπέδου διεύθυνσης με την εφαρμογή εκτεταμένου δικτύου εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα σχετιζόμενα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, διεύθυνση, εργασιακές σχέσεις, συστήματα ποιότητας, περιβάλλον, ευρωπαϊκά θέματα, θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, κ.α.

Πραγματοποίηση πολυεπιχειρησιακών ή ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης των ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΟΕΒ είναι η πρωτοπορία στο θεματολόγιο, το υψηλό επίπεδο περιεχομένου και η μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους εκπαιδευόμενους.
Comments