Εργασιακές Σχέσεις

Βοήθεια/υποστήριξη/πληροφορίες σ’ όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δυναμικό και περίπλοκο τομέα των εργασιακών σχέσεων, συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εργατικής νομοθεσίας.

Βοήθεια στη μελέτη/αξιολόγηση εργατικών αιτημάτων πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Συντεχνίες. Βοήθεια στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με τις Συντεχνίες, με την άμεση συμμετοχή σ’ αυτές Λειτουργών της ΟΕΒ, αν το Μέλος θελήσει τούτο, περιλαμβανομένου και του σταδίου της μεσολάβησης στο Υπουργείο Εργασίας

Εκπροσώπηση Μελών έναντι των Συντεχνιών για εργασιακά θέματα.

Συμβουλές/Πληροφόρηση:
  • για τον ορθό χειρισμό εργατικών διαφορών βάσει του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και της εργατικής νομοθεσίας. 
  • για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας: Νόμοι Τερματισμού Απασχόλησης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αδειών, Ισομισθίας, κλπ. 
  • για θέματα σχετικά με τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας, την ασφάλεια και υγεία των εργατών βάσει του περί Εργοστασίων Νόμου κλπ. 
Παροχή στοιχείων/πληροφοριών:
  • για τα ισχύοντα επίπεδα μισθοδοσίας 
  • για τα παρεχόμενα ωφελήματα/επιδόματα 
  • για ώρες/ωράρια εργασίας, βάρδιες 
Παροχή συμβουλών και πληροφοριών στις επιχειρήσεις για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προσαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Comments