Επίλυση προβλημάτων, λόμπι και επικοινωνία

Αποτελεσματική βοήθεια/υποστήριξη/καθοδήγηση για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.

Προώθηση μέτρων για δημιουργία ευνοϊκού κλίματος προς επέκταση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και των επιχειρήσεων:
 • επενδυτικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα 
 • συγκράτηση των στοιχείων κόστους 
 • διεύρυνση/προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών 
 • εκσυγχρονισμός και επέκταση της τεχνικο-οικονομικής υποδομής 
 • απλοποίηση διαδικασιών/νομοθεσιών 
 • ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών 
Προώθηση λύσης των προβλημάτων και θέσεων από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέλη και Επαγγελματικούς Συνδέσμους. Προς το σκοπό αυτό η ΟΕΒ συντονίζει τις δραστηριότητες των μελών της είτε μέσω των Επαγγελματικών Συνδέσμων είτε μέσω των εξειδικευμένων Συντονιστικών Συμβουλίων της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών.

Προώθηση και προβολή των θέσεων/απόψεων της ΟΕΒ και του επιχειρηματικού κόσμου, τόσο προς τα Κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και την κοινή γνώμη. Αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η έκδοση ανακοινωθέντων, η πραγματοποίηση συναντήσεων, η υποβολή υπομνημάτων, η παραχώρηση συνεντεύξεων, η διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων, κ.α.

Ενημέρωση των Μελών και της κοινής γνώμης πάνω στα τρέχοντα επιχειρηματικά ζητήματα με την έκδοση του μηνιαίου εντύπου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ καθώς και άλλων εκδόσεων όπως:
 • Πρακτικός Οδηγός για Εργασιακές Σχέσεις και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
 • Οδηγός Νομοθεσίας 
 • Αποφάσεις Δικαστηρίων σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις 
 • Υλικό που χρησιμoποιείται για Εκπαίδευση. 
 • Θέσεις/Απόψεις της ΟΕΒ πάνω σε καίρια θέματα οικονομίας 
 • Εξειδικευμένες Μελέτες, Αποτελέσματα Ερευνών. 
 • Οδηγοί Υπηρεσιών και Κατασκευών. 
 • Σχέδια Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.
Comments