Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Οδηγίες

Προώθηση των συμφερόντων των Κυπριακών Επιχειρήσεων στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης και παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της εναρμόνισης τους καθώς και συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές εργοδοτικών/επιχειρηματικών Οργανώσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. 
  • Προώθηση προς την Κυβέρνηση των θέσεων του εργοδοτικού/επιχειρηματικού κόσμου κατά την ετοιμασία νέων Ευρωπαϊκών νομοθεσιών/ρυθμίσεων. 
  • Παρακολούθηση και ενημέρωση των Μελών για νέες οδηγίες ή συστάσεις της ΕΕ καθώς και για εξελίξεις στον επιχειρηματικό τομέα της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά, μεταξύ άλλων, διοργανώνονται σεμινάρια, διαλέξεις ή/και συζητήσεις. 
  • Παροχή πρακτικής βοήθειας/συμβουλών για την εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών νομοθεσιών σε συνεργασία με εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους ιδιωτικούς οίκους. 
  • Ενημέρωση για νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και προκηρύξεις για υποβολή προτάσεων για συμμετοχή των επιχειρήσεων/οργανισμών σε προγράμματα της ΕΕ. 
  • Εξασφάλιση οδηγιών και άλλων εντύπων της ΕΕ
Comments