Σώτος Λοής


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1/11/1941

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ - 2 ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 00357 22 77 87 77

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
1956-1961: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία
1962-1965: Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Δοξιάδη, Ελλάδα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
1965-1967: Εθνική Φρουρά, Ανθυπολοχαγός Μηχανικού
1967-1975: Διευθυντής Έργου σε Εργοληπτική Εταιρεία
1975-1977: Ζάμπια, Αφρική Διευθυντής Έργου
1977- present: LOIS Builders Ltd - Γενικός Διευθυντής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Ÿ
Μέλος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (1985-1995).
Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου (1988-2006).
Μέλος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (1988-2008).
Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής των Οικοδόμων, Ταμείο Προνοίας (1998-2003).
Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας & Υγείας (2005-Present).
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου (2006-2010).
Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Οικοδόμων, Ταμείο Προνοίας (2006-2011).

ŸΟΕΒ:
Μέλος Δ.Σ (2000-Σήμερα),
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής (2006-Σήμερα),
Αντιπρόεδρος (2009-2012),
Αναπληρωτής Πρόεδρος (2012-Σήμερα).

Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου (2010).

Eminent μέλος (FRICS) του Royal Institution of Chartered Surveyors (2011).SOTOS LOIS

 

DATE OF BIRTH: 1/11/1941

NATIONALITY: CYPRIOT

MARITAL STATUS: MARRIED - 2 CHILDREN

RESIDENCE: NICOSIA

ΤELEPHONE: WORK: 00357 22 77 87 77

PROFESSION: GENERAL DIRECTOR OF CONSTRUCTION COMPANY

EDUCATION:
1956-1961: Pancyprian High School, Nicosia
1962-1965: Higher Technological Institute, Doxiade, Greece

EXPERIENCE:
1965-1967: National Guard, engineer lieutenant
1967-1975: Project Manager at Construction Company
1975-1977: Zambia, Africa Project Manager
1977- present: LOIS Builders Ltd - General Director

PROFESSIONAL BODIES: Ÿ
MEMBER OF THE INDUSTRIAL DISPUTES TRIBUNAL (1985-1995).
SECRETARY GENERAL OF THE FEDERATION OF THE BUILDING CONTRACTORS ASSOCIATION OF CYPRUS (1988-2006).
MEMBER OF THE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AUTHORITY OF CYPRUS (1988-2008).
MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BUILDERS PROVIDENT FUND (1998-2003).
MEMBER OF THE CYPRUS COUNCIL FOR HEALTH & SAFETY (2005-PRESENT).
PRESIDENT OF THE FEDERATION OF THE BUILDING CONTRACTORS ASSOCIATION OF CYPRUS (2006-2010).
PRESIDENT OF THE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BUILDERS PROVIDENT FUND (2006-2011).

CYPRUS EMPLOYERS & INDUSTRIALIST FEDERATION:
BOARD MEMBER (2000-PRESENT),
MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE (2006-PRESENT),
VICE PRESIDENT (2009-2012),
VICE CHAIRMAN (2012-PRESENT).

HONORARY PRESIDENT OF THE FEDERATION OF THE BUILDING CONTRACTORS ASSOCIATION OF CYPRUS (2010).

EMINENT MEMBER (FRICS) OF ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (2011).

Comments